Przetarg 07.04.2017 r., na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, z nową kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nowodworskiej 79-91 wraz z odnowieniem lokali użytkowych dot.ul. Nowodworskiej 79A i Nowodworskiej 89-91
Przetargi
Piątek, 24 Marzec 2017 09:27

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 07.04.2017r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, z nową kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nowodworskiej 79-91 wraz z  odnowieniem lokali użytkowych (dot.ul. Nowodworskiej 79A i Nowodworskiej 89-91) we Wrocławiu, w technologii BSO, w systemie ocieplenia ”BAUMIT”, z zastosowaniem tynku silikatowego, z wykorzystaniem rusztowania, z terminem realizacji całości robót do dnia 30.11.2017r., na  podstawie projektu budowlanego i wydanego pozwolenia na budowę, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (S.I.W.Z.).

 

Termin składania Ofert jest do dnia 07.04.2017r. do godz. 930.

 

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa, dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 10, parter, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

 

Wadium w kwocie: 90.000,00 PLN, słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100, należy wpłacić przelewem z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 06.04.2017r. lub przedłożyć w formie  Gwarancji Ubezpieczeniowej, dołączonej do Oferty.

 

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 3-ch dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

 

Wszelkich informacji udziela P.inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, wew.,  codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwości negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

Załączniki:
Pobierz (SM_Przetarg_07.04.2017.pdf)SM_Przetarg_07.04.2017.pdf[ ]93 Kb2017.03.24 09:29
 

Powered by Adwizard