Przetarg 27.04.2017 na wykonanie robót w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w dwóch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu, tj. przy ul. Budziszyńskiej 14-14a-16 i Nowodworskiej 79-81-83-85-87-89-91
Przetargi
Środa, 12 Kwiecień 2017 09:18

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 27.04.2017r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w dwóch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu, tj. przy ul. Budziszyńskiej 14-14a-16 i Nowodworskiej 79-81-83-85-87-89-91,  z terminem realizacji całości robót do dnia 31.08.2017r., na podstawie opracowanych projektów technicznych, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert jest do dnia 27.04.2017r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300, po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium składa się przelewem w kwocie: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), które należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 26.04.2017r. lub w Gwarancji Ubezpieczeniowej na w/w kwotę, dołączonej do Oferty.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta „Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela  P. inż. Eugeniusz Wilk, tel. (71) 356-48-14, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 3, parter, w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.
Załączniki:
Pobierz (Przetarg 27.04.2017_g.10.pdf)Przetarg 27.04.2017_g.10.pdf[ ]97 Kb2017.04.12 09:21
Zmieniony: Środa, 12 Kwiecień 2017 09:21
 

Powered by Adwizard