Przetarg 20.07.2017 wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą i utwardzeniem istniejącej nawierzchni na nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych pod miejsca postojowe i chodniki z kostki betonowej
Przetargi
Środa, 05 Lipiec 2017 12:45

Wykonanie w zasobach Spółdzielni robót budowlanych związanych z wymianą i utwardzeniem istniejącej nawierzchni na nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych pod miejsca postojowe i chodniki z kostki betonowej, z terminem realizacji całości robót do dnia 31.10.2017r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (S.I.W.Z.).

Tryb przetargu:  przetarg nieograniczony ofert pisemnych.

Termin przetargu:  20.07.2017r., godz. 9.30.

Termin składania Ofert: upływa w  dniu  20.07.2017r. o godz. 9.30.

Wadium w kwocie: 7.000,00 PLN,  słownie: siedem tysięcy złotych 00/100, należy wpłacić przelewem z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA  o/3 Wrocław,  nr 53 1020  5242  0000 2102  0018  0463,  w  terminie do  dnia 19.07.2017r. lub w Gwarancji Ubezpieczeniowej na w/w kwotę, załączonej do Oferty.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia), dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto), w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w dni robocze, w godz. od 12.00 – 13.00 (za wyjątkiem piątków), po uprzednim dokonaniu wpłaty na konto Spółdzielni:

PKO BP SA  o/3 Wrocław,  nr 53 1020  5242  0000 2102 0018 0463.

 

Powyższą wpłatę  Oferent dokonuje z konta firmy wraz z pełnym opisem adresu  firmy, numeru NIP.

 

S.I.W.Z.  nie  jest dostępna drogą elektroniczną

Więcej  informacji  można  uzyskać  pod  adresem:


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór”, ul. Zemska 35, parter, pokój nr 10, P.inż. Grażyna Fortunarska lub telefonicznie: (71) 356–48–24, w dni robocze (za wyjątkiem  piątków ), w godz. od 1200 – 1300.


 

Powered by Adwizard