Przetarg 05.03.20178 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych przy ul. Wojrowickiej 32 i Wojrowickiej 34
Przetargi
Wtorek, 13 Luty 2018 07:51

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 05.03.2018r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót budowlanych  związanych z wykonaniem posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych na biegach schodowych i spocznikach, z cokolikami oraz położeniem okładziny ściennej z płytek gresowych na ścianach w wejściach do klatek schodowych, na zaprawie klejowej z wypełnieniem spoin fugą, w klatkach schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Wojrowickiej 32 i Wojrowickiej 34 we Wrocławiu, z terminem realizacji całości robót do dnia 01.10.2018r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

 

Termin składania Ofert jest do dnia 05.03.2018r. do godz. 930.

 

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300, po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

 

Wadium składa się przelewem w kwocie: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), które należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 02.03.2018r. lub w Gwarancji Ubezpieczeniowej na w/w kwotę, dołączonej do Oferty.

 

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

 

Wszelkich informacji udziela  P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

 

Zmieniony: Wtorek, 13 Luty 2018 07:58
 

Powered by Adwizard