Przetarg 30.03.2018 na wynajęcie lokalu przy ul. ZEMSKIEJ 42A
Przetargi
Poniedziałek, 12 Marzec 2018 14:31

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dwór" we Wrocławiu informuje, że w dniu 30.03.2018 r., o godz.1200 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej nr 35 /pok.07/ odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na wynajęcie lokalu przy ul. ZEMSKIEJ 42A we Wrocławiu,

 

-powierzchnia lokalu:  150,20 m2

-przeznaczenie lokalu; handlowo-usługowe, bez sprzedaży piwa i alkoholu, a także bez prowadzenia usług uciążliwych dla mieszkańców, a także bez prowadzenia kafejki internetowej oraz wprowadzania automatów do gier,

- wywoławcza miesięczna opłata czynszowa 3.000,00zł netto

opłata czynszowa netto nie obejmuje podatku VAT oraz opłat lokalnych i eksploatacyjnych.

- krok postąpienia: minimum 10,00zł

- wadium w kwocie 3.300,00 zł. płatne  na konto PKO BP S.A. 3 Oddział Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 do dnia 26.03.2018 r.

 

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na przyszłym najemcy i w czasie oczekiwania na w/w dokumenty najemca nie jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat czynszowych za najem lokalu. Zwolnieniu z opłat czynszowych nie podlega również okres oczekiwania na montaż licznika energii elektrycznej.

 

W przypadku, gdy nie zostanie rozstrzygnięty przetarg w w/w terminie, drugi termin wyznacza się na dzień 11.04.2018 r. o godz. 1200. Wadium  płatne do dnia 09.04.2018 r..

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub stwierdzenia, że nie został rozstrzygnięty oraz umieszczenia na naszej stronie internetowej informacji o wyniku przetargu.

 

Informacji dotyczących przetargu oraz warunków najmu udziela dział  lokalowy /pok. 15 i 12/ tel. 71/356-48-11 lub 71/356-48-15 lub 721 721 852

 

Oglądanie lokalu po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się.

 

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu do przedłożenia:

 

-  urzędowo  poświadczone  dokumenty  określające  przedmiot  działalności  oraz  osoby     upoważnione  do  składania oświadczeń woli  np.:

 

    a/  aktualny  wyciąg  z  właściwego  rejestru o  utworzeniu  (rejestru  przedsiębiorstw,

 

         handlowego itp.) – ważność  3  miesiące,

 

    b/  aktualne  zaświadczenie o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej -  ważność

 

         3 miesiące,

 

-  dowód  wpłaty  wadium,

 

-  aktualne  zaświadczenie  z  Urzędu  Skarbowego  o  nie  zaleganiu z podatkami,

 

-  aktualne  zaświadczenie  z  ZUS-u  o  nie  zaleganiu  z  płatnością  składek,

 

-  oświadczenie   o   zapoznaniu   się   z   warunkami   regulaminu   przetargu    wraz   z postanowieniami  umowy  i  przyjęciu  ich  bez  zastrzeżeń,

 

-  oświadczenie,  że  licytant  nie  jest  w  stanie  likwidacji i  nie  toczy  się  w  stosunku  do niego  postępowanie  upadłościowe  lub układowe.

 

- oświadczenie, że oferent uważa się za związanego swą ofertą do czasu zwarcia umowy i zobowiązuje się, w przypadku wygrania przetargu, zawrzeć umowę w terminie wyznaczonym przez ogłaszającego przetarg.

 

 

 

Załączniki:
Pobierz (komórka 486.jpg)komórka 486.jpg[ ]2617 Kb2018.03.12 14:40
Pobierz (komórka 490.jpg)komórka 490.jpg[ ]2367 Kb2018.03.12 14:40
Pobierz (komórka 499.jpg)komórka 499.jpg[ ]2850 Kb2018.03.12 14:40
Pobierz (komórka 504.jpg)komórka 504.jpg[ ]2535 Kb2018.03.12 14:41
Pobierz (komórka 505.jpg)komórka 505.jpg[ ]2475 Kb2018.03.12 14:41
Pobierz (komórka 511.jpg)komórka 511.jpg[ ]2527 Kb2018.03.12 14:42
Pobierz (komórka 516.jpg)komórka 516.jpg[ ]2672 Kb2018.03.12 14:42
Pobierz (komórka 518.jpg)komórka 518.jpg[ ]2886 Kb2018.03.12 14:42
Pobierz (komórka 522.jpg)komórka 522.jpg[ ]3733 Kb2018.03.12 14:42
 

Powered by Adwizard