Przetarg 30.03.2018 r. na wynajęcie lokalu przy ul. ROGOWSKIEJ 46C/1
Przetargi
Poniedziałek, 12 Marzec 2018 14:45

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dwór" we Wrocławiu informuje, że w dniu 30.03.2018 r.,  o godz.800 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej nr 35 /pok.07/ odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na wynajęcie lokalu przy ul. ROGOWSKIEJ 46C/1 we Wrocławiu,

-powierzchnia lokalu:  98,30 m2

-przeznaczenie lokalu; handlowo-usługowe, bez sprzedaży piwa i alkoholu, a także bez prowadzenia usług uciążliwych dla mieszkańców, a także bez prowadzenia kafejki internetowej oraz wprowadzania automatów do gier,

- wywoławcza miesięczna opłata czynszowa 1.500,00zł netto

  opłata czynszowa netto nie obejmuje podatku VAT oraz opłat lokalnych i eksploatacyjnych.

- krok postąpienia: minimum 10,00zł

- wadium w kwocie 1.800,00 zł. płatne  na konto PKO BP S.A. 3 Oddział Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 do dnia 26.03.2018 r.

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na przyszłym najemcy i w czasie oczekiwania na w/w dokumenty najemca nie jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat czynszowych za najem lokalu. Zwolnieniu z opłat czynszowych nie podlega również okres oczekiwania na montaż licznika energii elektrycznej.

 

W przypadku, gdy nie zostanie rozstrzygnięty przetarg w w/w terminie, drugi termin wyznacza się

na dzień 11.04.2018 r. o godz. 800. Wadium  płatne do dnia 09.04.2018 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub stwierdzenia, że nie został rozstrzygnięty oraz umieszczenia na naszej stronie internetowej informacji o wyniku przetargu.

Informacji dotyczących przetargu oraz warunków najmu udziela dział  lokalowy /pok. 15 i pok. 12/ tel. 71/356-48-11 lub 71/356-48-15 lub 721 721 852

Oglądanie lokalu po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się.

 

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu do przedłożenia:

-  urzędowo  poświadczone  dokumenty  określające  przedmiot  działalności  oraz  osoby     upoważnione  do  składania oświadczeń woli  np.:

    a/  aktualny  wyciąg  z  właściwego  rejestru o  utworzeniu  (rejestru  przedsiębiorstw,

         handlowego itp.) – ważność  3  miesiące,

    b/  aktualne  zaświadczenie o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej -  ważność

         3 miesiące,

-  dowód  wpłaty  wadium,

-  aktualne  zaświadczenie  z  Urzędu  Skarbowego  o  nie  zaleganiu z podatkami,

-  aktualne  zaświadczenie  z  ZUS-u  o  nie  zaleganiu  z  płatnością  składek,

-  oświadczenie   o   zapoznaniu   się   z   warunkami   regulaminu   przetargu    wraz   z postanowieniami  umowy  i  przyjęciu  ich  bez  zastrzeżeń,

-  oświadczenie,  że  licytant  nie  jest  w  stanie  likwidacji i  nie  toczy  się  w  stosunku  do niego  postępowanie  upadłościowe  lub układowe.

- oświadczenie, że oferent uważa się za związanego swą ofertą do czasu zwarcia umowy i        zobowiązuje się, w przypadku wygrania przetargu, zawrzeć umowę w terminie wyznaczonym przez ogłaszającego przetarg.

Załączniki:
Pobierz (IMG_5559.JPG)IMG_5559.JPG[ ]2661 Kb2018.03.12 14:47
Pobierz (IMG_5563.JPG)IMG_5563.JPG[ ]2388 Kb2018.03.12 14:47
Pobierz (IMG_5566.JPG)IMG_5566.JPG[ ]2726 Kb2018.03.12 14:48
Pobierz (IMG_5571.JPG)IMG_5571.JPG[ ]2541 Kb2018.03.12 14:48
Pobierz (IMG_5580.JPG)IMG_5580.JPG[ ]2473 Kb2018.03.12 14:48
Pobierz (IMG_5586.JPG)IMG_5586.JPG[ ]2324 Kb2018.03.12 14:48
Pobierz (IMG_5587.JPG)IMG_5587.JPG[ ]2775 Kb2018.03.12 14:49
Pobierz (IMG_5590.JPG)IMG_5590.JPG[ ]3345 Kb2018.03.12 14:49
 

Powered by Adwizard