Przetarg 29.05.2018 na wykonanie przy ul. Zemskiej 9; Zemskiej 18-20-22-24; Zemskiej 10; Rogowskiej 138-140-142-144; Rogowskiej 158; Nowodworskiej 97, Nowodworskiej 103; Budziszyńskiej 130; Budziszyńskiej 84, posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych.
Przetargi
Poniedziałek, 14 Maj 2018 07:50

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 29.05.2018r. o godz.1200 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie wykonania w klatkach schodowych budynków mieszkalnych Spółdzielni przy ul. Zemskiej 9; Zemskiej 18-20-22-24; Zemskiej 10; Rogowskiej 138-140-142-144; Rogowskiej 158; Nowodworskiej 97, Nowodworskiej 103; Budziszyńskiej 130; Budziszyńskiej 84, posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych na biegach schodowych i spocznikach wraz z cokolikami, na zaprawie klejowej z wypełnieniem spoin fugą, z terminem realizacji całości robót do dnia 30.11.2018r., według warunków określonych  w dokumentacji  przetargowej.

Termin składania Ofert do dnia 29.05.2018r. do godz. 1130.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium w kwocie:  12.000,00 PLN (słownie:  dwanaście  tysięcy złotych 00/100), należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 28.05.2018r. lub w Gwarancji Ubezpieczeniowej na w/w kwotę, dołączonej do Oferty.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela  P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w S.I.W.Z.,, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

 

 

Powered by Adwizard