Przetarg 31.10.2018 na wynajęcie lokalu uzytkowego przy ul. Rogowskiej 156A/1
Przetargi
Środa, 17 Październik 2018 12:36

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dwór" we Wrocławiu informuje, że w dniu 31.10.2018 r., o godz.1100 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej nr 35 /pok.07/ odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na wynajęcie lokalu przy ul. Rogowskiej 156A/1 we Wrocławiu,

-powierzchnia lokalu:63,40 m2

-przeznaczenie lokalu; handlowo-usługowe, bez sprzedaży piwa i alkoholu, a także bez prowadzenia usług uciążliwych dla mieszkańców, a także bez prowadzenia kafejki internetowej oraz wprowadzania automatów do gier,

- wywoławcza miesięczna opłata czynszowa 1010,00zł netto

opłata czynszowa netto nie obejmuje podatku VAT oraz opłat lokalnych i eksploatacyjnych.

- krok postąpienia: minimum 10,00zł

- wadium w kwocie 1100,00 zł. płatne na konto PKO BP S.A. 3 Oddział Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 do dnia 29.10.2018 r.

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na przyszłym najemcy i w czasie oczekiwania na w/w dokumenty najemca nie jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat czynszowych za najem lokalu. Zwolnieniu z opłat czynszowych nie podlega również okres oczekiwania na montaż licznika energii elektrycznej.

 

W przypadku, gdy nie dojdzie do przetargu w w/w terminie, drugi przetarg odbędzie się dniu

12.11.2018 r. o godz. 1100. Wadium płatne do dnia 09.11.2018 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub stwierdzenia, że nie został rozstrzygnięty oraz umieszczenia na naszej stronie internetowej pełnej informacji o wyniku przetargu.

Wszelkich informacji dot. przetargu oraz warunków najmu udziela dział członkowski (pok. 12) tel. 71/357-37-58 lub 721 721 852

Oglądanie lokalu codziennie oprócz sobót i niedziel po wcześniejszym ustaleniu terminu w dziale członkowskim.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć:

-urzędowopoświadczonedokumentyokreślająceprzedmiotdziałalnościorazosoby upoważnione do składania oświadczeń woli np.:

a/aktualny wyciąg z właściwego rejestru o utworzeniu(rejestru przedsiębiorstw, handlowego itp.) – ważność 3 miesiące,

b/aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej -ważność

 3 miesiące,

-dowód wpłaty wadium,

-aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,

-aktualne zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu z płatnością składek,

-oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami regulaminu przetargu wraz z postanowieniami umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

-oświadczenie, że licytant nie jest wstanie likwidacji i nie toczy się w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub układowe.

- oświadczenie, że oferent uważa się za związanego swą ofertą do czasu zwarcia umowy i zobowiązuje się, w przypadku wygrania przetargu, zawrzeć umowę w terminie wyznaczonym przez ogłaszającego przetarg.

 

Załączniki:
Pobierz (Przetarg 31.10.pdf)Przetarg 31.10.pdf[ ]87 Kb2018.10.17 12:39
Zmieniony: Środa, 17 Październik 2018 12:39
 

Powered by Adwizard