Przetarg 05.03.2019 na wykonanie remontu dzwigów osobowych oraz dzwigów towarowo - osobowych.
Przetargi
Czwartek, 14 Luty 2019 14:02

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 05.03.2019r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie w budynkach mieszkalnych  wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu, remontu  głównego 5–iu dźwigów osobowych przy ul.: Wojrowickiej 40, Gubińskiej 1, Rogowskiej 96, Rogowskiej 98, Rogowskiej 102 oraz przebudowy 5-ciu dźwigów towarowo-osobowych na dźwigi o zwiększonym udźwigu przy ul.: Zemskiej 1, Zemskiej 3, Budziszyńskiej 127, Wojrowickiej 48, Nowodworskiej 85, i wymiany sterowania z przekaźnikowego na mikroprocesorowe w maszynowni dźwigu osobowego przy ul. Rogowskiej 36, z terminem realizacji całości prac do dnia 13.12.2019r., według warunków określonych  w dokumentacji  przetargowej.

Termin składania Ofert jest do dnia 05.03.2019r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300, po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium składa się przelewem w kwocie: 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), które należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni, w terminie do dnia 04.03.2019r. lub w Gwarancji Ubezpieczeniowej, dołączonej do Oferty.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta „Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela  P. Elżbieta Kuropatnicka,  tel. (71) 356-48-17, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 9, parter, w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

Zmieniony: Czwartek, 14 Luty 2019 14:08
 

Powered by Adwizard