Przetarg 30.05.2019 na wykonanie robót remontowych w zakresie malowania klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach
Przetargi
Wtorek, 14 Maj 2019 11:09

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 30.05.2019r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie malowania klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnego użytku, w budynkach mieszkalnych Spółdzielni, z podziałem na Zadania, tj. Zadanie NR I, dot. ul. Wojrowickiej 32,34; NR II, dot. ul. Rogowskiej 10; NR III, dot. ul. Nowodworskiej 95,97; NR IV, dot. ul. Budziszyńskiej 126,128,132; NR V, dot. ul. Rogowskiej 28,32; NR VI, dot.ul. Zemskiej 12 i Nowodworskiej 85,87,89, NR VII, dot. ul. Gubińskiej 1/Budziszyńskiej 36 i Budziszyńskiej 14-14A-16; NR VIII, dot. ul. Zemskiej 27,29 i Rogowskiej 106; NR IX, dot. ul. Budziszyńskiej 127, z terminem realizacji całości robót do dnia 13.12.2019r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert do dnia 30.05.2019r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium w kwocie dla: Zadania NR I: 3.200,00 PLN, słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100; Zadania NR II: 800,00 PLN, słownie: osiemset złotych 00/100; Zadania NR III: 4.000,00 PLN, słownie: cztery tysiące złotych 00/100; Zadania NR IV: 2.500,00 PLN, słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100; Zadania NR V: 1.300,00 PLN, słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100; Zadanie NR VI: 1.200,00 PLN, słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100; Zadanie NR VII: 2.600,00 PLN, słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100; Zadanie NR VIII: 1.300,00 PLN, słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100; Zadanie NR IX: 1.100,00 PLN, słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100, należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni, w terminie do dnia 29.05.2019r., z dopiskiem numeru oferowanego Zadania.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela  P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w S.I.W.Z., stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

 

Powered by Adwizard