Przetarg 18.05.2019 na wynajęcie lokalu przy ul. Gubińskiej 8h we Wrocławiu
Przetargi
Wtorek, 28 Maj 2019 12:20

 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dwór" we Wrocławiu informuje, że w dniu 18.06.2019r, o godz.1300 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35, pok.7 odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na wynajęcie lokalu przy ul. Gubińskiej 8h we Wrocławiu, 

-  powierzchnia lokalu:  112,95 m²

   - przeznaczenie lokalu: handlowo – usługowe, bez sprzedaży alkoholu i piwa oraz usług uciążliwych dla mieszkańców, a także bez prowadzenia kafejki internetowej oraz wprowadzania automatów do gier,

- wywoławcza miesięczna opłata czynszowa: 1600,00zł netto, opłata czynszowa netto nie obejmuje podatku VAT oraz opłat lokalnych i eksploatacyjnych.

- krok postąpienia: minimum 10,00zł

- wadium w kwocie 2600,00 zł płatne  na konto PKO BP S.A. 3 Oddział Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 do dnia 14.06.2019 r.

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na przyszłym najemcy i w czasie oczekiwania na w/w dokumenty najemca nie jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat czynszowych za najem lokalu. Zwolnieniu z opłat czynszowych nie podlega również okres oczekiwania na montaż licznika energii elektrycznej.

W przypadku, gdy nie dojdzie do przetargu w w/w terminie, drugi przetarg odbędzie się dniu 02.07.2019r. o godz. 1000. Wadium  płatne do dnia 27.06.2019 r.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu do dnia 14.06.2019r. - w pierwszym terminie i do dnia 27.06.2019r. - w drugim terminie do przedłożenia:

- urzędowo  poświadczonych  dokumentów  określających przedmiot  działalności  oraz  osoby     upoważnione  do  składania oświadczeń woli  np.:

    a/  aktualny  wyciąg  z  właściwego  rejestru o utworzeniu  (rejestru  przedsiębiorstw, handlowego   itp.) – ważność  3  miesiące,

    b/  aktualne  zaświadczenie o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej - ważność 3 miesiące,

-  dowód  wpłaty  wadium,

-  aktualne  zaświadczenie  z  Urzędu  Skarbowego  o  nie  zaleganiu z podatkami,

-  aktualne  zaświadczenie  z  ZUS-u  o  nie  zaleganiu  z  płatnością  składek,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami regulaminu przetargu wraz z postanowieniami  umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- oświadczenie,  że  licytant  nie  jest  w  stanie  likwidacji i nie  toczy  się  w  stosunku  do niego postępowanie  upadłościowe  lub układowe.

- oświadczenie, że oferent uważa się za związanego swą ofertą do czasu zwarcia umowy i zobowiązuje się, w przypadku wygrania przetargu, zawrzeć umowę w terminie wyznaczonym przez ogłaszającego przetarg.

Wszelkich informacji dot. przetargu oraz warunków najmu udziela dział członkowsko-lokalowy (pok. 12 i 14) tel. 71/357-37-58 i 71/356-48-21 lub 721 721 852.

Informacje dot. przetargu znajdują się także na stronie internetowej: www.smnowydwor.com.pl

Oglądanie lokalu codziennie oprócz sobót i niedziel po wcześniejszym ustaleniu terminu w dziale członkowsko-lokalowym.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia, odwołania lub nierozstrzygnięcia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyn.

 

Załączniki:
Pobierz (1.jpg)1.jpg[ ]867 Kb2019.05.28 12:21
Pobierz (2.JPG)2.JPG[ ]523 Kb2019.05.28 12:21
Pobierz (3.JPG)3.JPG[ ]479 Kb2019.05.28 12:21
Pobierz (4.jpg)4.jpg[ ]357 Kb2019.05.28 12:21
Pobierz (5.jpg)5.jpg[ ]668 Kb2019.05.28 12:21
Pobierz (6.jpg)6.jpg[ ]855 Kb2019.05.28 12:22
Zmieniony: Wtorek, 28 Maj 2019 12:22
 

Powered by Adwizard