Przetarg 18.06.2019 r. ustny (licytacja) na wynajęcie lokalu przy ul. Rogowskiej 56A we Wrocławiu,
Przetargi
Wtorek, 28 Maj 2019 12:27

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dwór" we Wrocławiu informuje, iż w dniu 18.06.2019r, o godz.1000 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35, pok.07 odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na wynajęcie lokalu przy ul. Rogowskiej 56A we Wrocławiu,

-  powierzchnia lokalu:  89,50 m²

- przeznaczenie lokalu: handlowo – usługowe, bez sprzedaży alkoholu i piwa na wynos oraz usług uciążliwych dla mieszkańców, a także bez prowadzenia kafejki internetowej oraz wprowadzania automatów do gier.

- wywoławcza miesięczna opłata czynszowa 1800,00zł netto

  opłata czynszowa netto nie obejmuje podatku VAT oraz opłat lokalnych i eksploatacyjnych.

- krok postąpienia: minimum 10,00zł

- wadium w kwocie 2200,00 zł płatne  na konto PKO BP S.A. 3 Oddział Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 do dnia 12.06.2019 r.

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na przyszłym najemcy i w czasie oczekiwania na w/w dokumenty najemca nie jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat czynszowych za najem lokalu. Zwolnieniu z opłat czynszowych nie podlega również okres oczekiwania na montaż licznika energii elektrycznej.

W przypadku, gdy nie dojdzie do przetargu w w/w terminie, drugi przetarg odbędzie się dniu 01.07.2019r. o godz. 1000. Wadium  płatne do dnia 25.06.2019 r.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu do dnia 12.06.2019r. - w pierwszym terminie i do dnia 25.06.2019r. - w drugim terminie do przedłożenia:

- urzędowo  poświadczonych  dokumentów  określających przedmiot  działalności  oraz  osoby     upoważnione  do  składania oświadczeń woli  np.:

    a/  aktualny  wyciąg  z  właściwego  rejestru o utworzeniu  (rejestru  przedsiębiorstw, handlowego  itp.) – ważność  3  miesiące,

    b/  aktualne  zaświadczenie o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej - ważność 3 miesiące,

-  dowód  wpłaty  wadium,

-  aktualne  zaświadczenie  z  Urzędu  Skarbowego  o  nie  zaleganiu z podatkami,

-  aktualne  zaświadczenie  z  ZUS-u  o  nie  zaleganiu  z  płatnością  składek,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami regulaminu przetargu wraz z postanowieniami  umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- oświadczenie,  że  licytant  nie  jest  w  stanie  likwidacji i  nie  toczy  się  w  stosunku  do niego postępowanie  upadłościowe  lub układowe.

- oświadczenie, że oferent uważa się za związanego swą ofertą do czasu zwarcia umowy i zobowiązuje się, w przypadku wygrania przetargu, zawrzeć umowę w terminie wyznaczonym przez ogłaszającego przetarg.

Wszelkich informacji dot. przetargu oraz warunków najmu udziela dział członkowsko-lokalowy (pok. 12 i 14) tel. 71/357-37-58 i 71/356-48-21 lub 721 721 852. Informacje dot. przetargu znajdują się także na stronie internetowej: www.smnowydwor.com.pl

Oglądanie lokalu codziennie oprócz sobót i niedziel po wcześniejszym ustaleniu terminu w dziale członkowskim.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia, odwołania lub nierozstrzygnięcia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyn.

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz (1.jpg)1.jpg[ ]880 Kb2019.05.28 12:27
Pobierz (2.jpg)2.jpg[ ]874 Kb2019.05.28 12:28
Pobierz (3.jpg)3.jpg[ ]1194 Kb2019.05.28 12:28
Pobierz (4.jpg)4.jpg[ ]1293 Kb2019.05.28 12:28
Pobierz (5.jpg)5.jpg[ ]720 Kb2019.05.28 12:28
Pobierz (6.jpg)6.jpg[ ]555 Kb2019.05.28 12:28
Pobierz (7.jpg)7.jpg[ ]678 Kb2019.05.28 12:28
Pobierz (8.jpg)8.jpg[ ]994 Kb2019.05.28 12:29
 

Powered by Adwizard