Przetarg 17.06.2019 na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową placu zabaw i ścieżek, budową placu do ćwiczeń street workout oraz doposażenia terenu w elementy małej architektury, pomiędzy budynkami przy ul. Zem. 9-17 i 19-29 oraz Rog. 68-76
Przetargi
Poniedziałek, 03 Czerwiec 2019 08:26

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 17.06.2019r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową placu zabaw i ścieżek, budową placu do ćwiczeń street workout oraz doposażenia terenu w elementy małej architektury, pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Zemskiej 9-17, Zemskiej 19-29 i Rogowskiej 68-76 (teren działki nr 14/42, AM-2, obręb Nowy Dwór) w zasobach Sp-ni we Wrocławiu, na podstawie projektu wykonawczego zagospodarowania terenu w/w wnętrza blokowego, objętego Zadaniem NR 2, z terminem realizacji całości robót dnia 31.10.2019r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert jest do dnia 17.06.2019r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300, po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium składa się przelewem w kwocie: 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), które należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni, w terminie do dnia 14.06.2019r. lub w Gwarancji Ubezpieczeniowej na w/w kwotę, dołączonej do Oferty.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela  P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyn.

 

Powered by Adwizard