Przetarg 06.08.2019 r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowego remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nowodworskiej 5-7-9-11-13-15
Przetargi
Środa, 24 Lipiec 2019 06:49

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 06.08.2019r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowego remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nowodworskiej 5-7-9-11-13-15 we Wrocławiu, o łącznej powierzchni ok. 1.755,0m2, w oferowanej technologii (papa termozgrzewalna lub powłoka poliuretanowa), z terminem realizacji całości robót do dnia 29.11.2019r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (S.I.W.Z.).

Termin składania Ofert do dnia 06.08.2019r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA O/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium w kwocie: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 05.08.2019r.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Wszelkich informacji udziela  P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od 1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwości negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny”.

 

 

Powered by Adwizard