Przetarg 19.08.2019 pisemny-ofertowy nieograniczony na wynajęcie lokalu przy ul. Budziszyńskiej 86 we Wrocławiu.
Przetargi
Poniedziałek, 29 Lipiec 2019 10:14

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dwór" we Wrocławiu ogłasza przetarg pisemny-ofertowy nieograniczony na wynajęcie lokalu przy ul. Budziszyńskiej 86 we Wrocławiu. Termin składania ofert w zamkniętej kopercie do dnia 19.08.2019r, do godz. 10.00 na biurze podawczym Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35,

- powierzchnia lokalu:  11,00 m²

- przeznaczenie lokalu: handlowo-usługowe, bez branży spożywczej, bez sprzedaży piwa i alkoholu oraz usług uciążliwych dla mieszkańców, a także bez prowadzenia kafejki internetowej oraz wprowadzania automatów do gier,

- wywoławcza miesięczna opłata czynszowa 230,00zł netto

  opłata czynszowa netto nie obejmuje podatku VAT oraz opłat lokalnych i eksploatacyjnych,

- wadium w kwocie 280,00 zł płatne  na konto PKO BP S.A. 3 Oddział Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 do dnia 14.08.2019 r.

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na przyszłym najemcy i w czasie oczekiwania na w/w dokumenty najemca nie jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat czynszowych za najem lokalu. Zwolnieniu z opłat czynszowych nie podlega również okres oczekiwania na montaż licznika energii elektrycznej.

W przypadku, gdy nie dojdzie do rozstrzygnięcia przetargu w w/w terminie, drugi przetarg odbędzie się dniu 30.08.2019r. o godz. 1000. Wadium  płatne do dnia 27.08.2019 r.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu do dnia 14.08.2019r. - w pierwszym terminie i do dnia 27.08.2019r. - w drugim terminie do przedłożenia:

- urzędowo  poświadczonych  dokumentów  określających przedmiot  działalności  oraz  osoby     upoważnione  do  składania oświadczeń woli  np.:

    a/  aktualny  wyciąg  z  właściwego  rejestru o utworzeniu  (rejestru  przedsiębiorstw, handlowego itp.) – ważność  3  miesiące,

    b/  aktualne  zaświadczenie o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej - ważność 3 miesiące,

-  dowód  wpłaty  wadium,

-  aktualne  zaświadczenie  z  Urzędu  Skarbowego  o  nie  zaleganiu z podatkami,

-  aktualne  zaświadczenie  z  ZUS-u  o  nie  zaleganiu  z  płatnością  składek,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami regulaminu przetargu wraz z postanowieniami  umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- oświadczenie,  że  licytant  nie  jest  w  stanie  likwidacji i  nie  toczy  się  w  stosunku  do niego postępowanie  upadłościowe  lub układowe.

- oświadczenie, że oferent uważa się za związanego swą ofertą do czasu zwarcia umowy i zobowiązuje się, w przypadku wygrania przetargu, zawrzeć umowę w terminie wyznaczonym przez ogłaszającego przetarg.

Wszelkich informacji dot. przetargu oraz warunków najmu udziela dział członkowsko-lokalowy (pok. 12 i 14) tel. 71/356-48-21 i 71/357-37-58 lub 721 721 852.

Oglądanie lokalu codziennie oprócz sobót i niedziel po wcześniejszym ustaleniu terminu w dziale członkowskim.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia, odwołania lub nierozstrzygnięcia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyn.

 

Powered by Adwizard