Przetarg nieograniczony 2019.09.05 na wykonanie przeglądu instalacji gazowej i wentylacyjnej
Przetargi
Wtorek, 13 Sierpień 2019 19:36

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 05.09.2019r. o godz.10:00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie zgodnie z wymogami przepisów Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r, z późn.zm., okresowego (rocznego) przeglądu instalacji gazowej z usunięciem nieszczelności (wycieków) wraz z wykonaniem próby szczelności tej instalacji oraz przeglądu przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej pionów kuchennych i łaz./w-c, w obiektach budowlanych Sp-ni, z terminem realizacji całości wykonania w/w przeglądów do dnia 13.12.2019r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Termin składania Ofert do dnia 05.09.2019r. do godz. 9:30.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 12:00-13:00 (po uprzednim dokonaniu wpłaty za w/w Specyfikację z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA O/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta „Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela P. Arkadiusz Kamiński, tel. (71) 356-48-14, pokój nr 6, parter, codziennie, w dni robocze, w godz. od 12:00 – 13:00 (za wyjątkiem piątków), w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

Zmieniony: Wtorek, 13 Sierpień 2019 20:54
 

Powered by Adwizard