Przetarg 14.11.2019 na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.
Przetargi
Środa, 30 Październik 2019 12:07

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej  Nowy Dwór zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”, z zachowaniem kryteriów oceny przyjętych w ustawie o rachunkowości: za 2019 r. i 2020 r.

 2. Badanie należy przeprowadzić w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zemskiej 35 we Wrocławiu.

 3. Ostateczna wersja Opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy wraz z raportem uzupełniającym opinię biegłego rewidenta winna być przekazana w 5 egzemplarzach:

   

  Za 2019 r. do dnia 20 kwietnia 2020 roku,  za 2020 r. do dnia 20 kwietnia 2021 r.

   

 4. Udostępnienie sprawozdania finansowego Spółdzielni nastąpi: za 2019 rok nastąpi do dnia 31 marca 2020 roku, za 2020 rok nastąpi do dnia 31 marca 2021 roku

 5. Oferowane wynagrodzenie obejmować ma wszystkie koszty (m.in. wynagrodzenie za weryfikację sprawozdania wraz z opinią i raportem oraz analizą ekonomiczno - finansową sprawozdania zawartą w raporcie, koszty dojazdu i zakwaterowania, możliwość konsultacji wybranych tematów z audytorem).

   

  Umowa zostanie zawarta na dwa lata. Płatność nastąpi w dwóch równych transzach za poszczególne okresy, w ciągu 14 dni od dnia przekazania do siedziby Spółdzielni opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

   

 6. Od podmiotu badającego oczekuje się:

 • posiadania uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

 1. posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia w zakresie badania sprawozdań finansowych (wymagane jest załączenie wykazu badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat wraz z referencjami, z zaznaczeniem badanych spółdzielni mieszkaniowych).

 • prowadzenia konsultacji w zakresie realizacji zapisów ustawy o rachunkowości od dnia podpisania umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego,

 • doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych w spółdzielniach mieszkaniowych,

 • udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

 • przekazywania Radzie Nadzorczej Spółdzielni sporządzonych w formie tzw. listów intencyjnych informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółdzielni.

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać od Zastępcy Prezesa ds. finansowo - ekonomicznych Spółdzielni tel. 71 357 77 26  w godzinach 10.00 - 14.00.

   

         Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór oraz „Nie otwierać” należy przesłać do dnia 14 listopada 2019 roku (decyduje data wpływu do Spółdzielni) na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór”

ul. Zemska 35

54-438 Wrocław

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje o oferencie (określenie firmy i siedziby, forma prowadzenia działalności, wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu).

 2. Cenę za badanie sprawozdania finansowego, obejmującą wszystkie koszty.

 3. Wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji.

 4. Deklarację odnośnie udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

 5. Udokumentowane 5 letnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, w tym wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat wraz z referencjami, z zaznaczeniem badanych spółdzielni mieszkaniowych.

   

           Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółdzielnie.

Załączniki:
Pobierz (Biegly Rewident.pdf)Biegly Rewident.pdf[ ]56 Kb2019.10.30 12:07
 

Powered by Adwizard