Przetarg 6.12.2019 na wynajęcie lokalu przy ul. Budziszyńskiej 122
Przetargi
Piątek, 15 Listopad 2019 12:52

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu ogłasza przetarg pisemny-ofertowy nieograniczony na wynajęcie lokalu przy ul. Budziszyńskiej 122 we Wrocławiu. Termin składania ofert upływa dnia 03.12.2019r, o godz. 10.00. Ofertę wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w zamkniętej kopercie na biurze podawczym Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35.Rozstrzygnięcie przetargu 06.12.2019r. o godz.10.00.

Dane lokalu:

powierzchnia lokalu: 15,16m2,

przeznaczenie lokalu: handlowo-usługowe, bez sprzedaży piwa i alkoholu  oraz usług uciążliwych dla mieszkańców, a także bez prowadzenia kafejki internetowej oraz wprowadzania automatów do gier,

wywoławcza miesięczna opłata czynszowa 300,00zł netto (opłata czynszowa netto nie obejmuje podatku VAT oraz opłat lokalnych i eksploatacyjnych),

wadium w kwocie 465,00 zł płatne  na konto PKO BP S.A. 3 Oddział Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 do dnia 03.12.2019r.

 

Przetarg w pierwszym terminie przeprowadza się jeżeli wpłyną, co najmniej dwie oferty spełniające warunki określone w ogłoszeniu.

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na przyszłym najemcy i w czasie oczekiwania na w/w dokumenty najemca nie jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat czynszowych za najem lokalu. Zwolnieniu z opłat czynszowych nie podlega również okres oczekiwania na montaż licznika energii elektrycznej.

W przypadku, gdy nie dojdzie do rozstrzygnięcia przetargu w w/w terminie, drugi przetarg odbędzie się dnia 18.12.2019r. o godz.10.00. Wadium w kwocie 465,00 zł płatne na konto PKO BP S.A. 3 Oddział Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 oraz składanie dokumentów do dnia 13.12.2019r. do godz. 10.00.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu do przedłożenia:

urzędowo poświadczonych  dokumentów  określających przedmiot  działalności  oraz  osoby    upoważnione  do  składania oświadczeń woli  np.:

- aktualny  wyciąg  z  właściwego  rejestru o utworzeniu  (rejestru  przedsiębiorstw, handlowego   itp.) – ważność  3  miesiące,

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - ważność 3 miesiące,

- dowód  wpłaty  wadium,

- aktualne  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami,

- aktualne  zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z płatnością składek,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami regulaminu przetargu wraz z postanowieniami    umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- oświadczenie,  że  licytant  nie  jest  w  stanie  likwidacji i  nie  toczy  się  w  stosunku  do niego postępowanie  upadłościowe  lub układowe,

- oświadczenie, że oferent uważa się za związanego swą ofertą do czasu zwarcia umowy i  zobowiązuje się, w przypadku wygrania przetargu, zawrzeć umowę w terminie wyznaczonym  przez ogłaszającego przetarg.

 

Wszelkich informacji dot. przetargu oraz warunków najmu udziela dział członkowsko-lokalowy (pok. 12 i 14) tel. 71/357-37-58 i 71/356-48-21 lub 721 721 852. Informacje dot. przetargu znajdują się także na stronie internetowej: www.smnowydwor.com.pl

Oglądanie lokalu codziennie oprócz sobót i niedziel po wcześniejszym ustaleniu terminu w dziale członkowsko-lokalowym.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia, odwołania lub nierozstrzygnięcia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyn, a także swobodnego wyboru oferty.

Załączniki:
Pobierz (Przetarg 6.12.2019.pdf)Przetarg 6.12.2019.pdf[ ]144 Kb2019.11.15 12:57
Pobierz (1.jpg)1.jpg[ ]747 Kb2019.11.15 12:57
Pobierz (2.jpg)2.jpg[ ]631 Kb2019.11.15 12:57
Pobierz (3.jpg)3.jpg[ ]577 Kb2019.11.15 12:57
Pobierz (4.jpg)4.jpg[ ]860 Kb2019.11.15 12:57
Pobierz (5.jpg)5.jpg[ ]757 Kb2019.11.15 12:58
Zmieniony: Piątek, 15 Listopad 2019 12:58
 

Powered by Adwizard