Komunikaty

DokumentyData dodania

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” podaje do wiadomości, że w dniach od 07.11.2019r. do 08.11.2019r. zaplanowano wykonanie robót polegających na czyszczeniu z użyciem preparatów i środków chemicznych instalacji ciepłej wody w budynku mieszkalnym zlokalizowanym we Wrocławiu przy ul. Gubińskiej 8. Do chemicznego czyszczenia instalacji wykonawca robót firma P.U.H. ELDROBUD IMPORT– EXPORT E.J. DROŻDŻ, ul Gwiaździsta 31, 33-300 Nowy Sącz zastosuje preparaty i środki chemiczne posiadające pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny do stosowania w instalacjach ciepłej wody użytkowej. W związku z powyższym w w/w terminie w Państwa lokalu mieszkalnym kategorycznie zabrania się korzystania z instalacji ciepłej wody, prosimy o nieodkręcanie zaworów i baterii.  W lokalach, w których są zamontowane baterie z mieszaczem, w związku z możliwością wystąpienia nieszczelności mieszacza i ewentualności przedostania się roztworu środka chemicznego do instalacji zimnej wody, nie zaleca się korzystania z zimnej wody do celów spożywczych. Przed rozpoczęciem w/w robót (godz. 7.00 dnia 07.11.2019r.) w celu zachowania maksymalnych środków bezpieczeństwa zaleca się zamknięcie zamontowanych na zasilaniu z pionu łazienkowego i kuchennego zaworów odcinających instalację ciepłej wody.  Zawory zlokalizowane są najczęściej przy wodomierzach (zawory odcinające zasilania łazienki są usytuowane w kanale technicznym tzw. szachcie, natomiast odcinające zasilania kuchni przy wodomierzu w pomieszczeniu kuchennym lokalu). Po zakończeniu zaplanowanych robót podczas pierwszego korzystania z instalacji wodnej bezwzględnie zaleca się z każdej części instalacji wewnętrznej zlokalizowanej w Państwa mieszkaniu wypuszczenie do kanalizacji minimum 10 litrów ciepłej wody. Poniżej przedstawiamy informację o potencjalnych zagrożeniach, koniecznych środkach ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Zastosowany preparat chemiczny: KAMIXW przypadku dostania się na skórę umyć mydłem z dużą ilością czystej wody,W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porad/zgłosić się pod opiekę lekarza,W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać czystą wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.W przypadku połknięcia roztworu preparatu: przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą. Nie powodować wymiotów i zasięgnąć porady lekarza.Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać.  O zakończeniu robót mieszkańcy i użytkownicy budynku zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie umieszczone w ogólnodostępnych miejscach wewnątrz budynku oraz przy użyciu instalacji domofonowej.W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z SM „Nowy Dwór” (nr tel.  71 3564814, 71 3576312/13) lub wykonawcą robót (nr tel. 577 602 502).
file icon Komisariat Policji Wrocław Fabryczna 23.10.2019 Odsłony: 457
Telefony alarmowe: Policja nr 997 lub 112 bądź bezpośrednio do Komisariatu Policji Wrocław – Fabryczna nr (71) 340-43-80  Straż Miejska nr 986 W związku z zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi popełniania wykroczeń związanych z zakłócaniem spokoju, spożywaniem alkoholu, zaśmiecaniem terenu, a także używaniem słów wulgarnych na terenie: Skweru wraz z placem zabaw oraz jego okolic przy ul. Budziszyńskiej 107 (teren zlokalizowany na tyłach sklepu Polo Market),Skweru pomiędzy blokami przy ul. Budziszyńskiej 82-89 i ul. Komorowskiej 1-21,Przyległym do bloku przy ul. Rogowskiej 42-52.Informuję, że z dniem 01.07.2019 r. miejsca te zostały objęte działaniami w ramach „Planu Priorytetowego”. W okresie prowadzenia planu angażowane będą dodatkowe siły Policyjne oraz pozapolicyjne celem wyeliminowania w przyszłości powyższych zjawisk, a zarazem poprawy bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.
file icon Lustracja SM "Nowy Dwór" 26.09.2019 Odsłony: 912
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” informuje, że w siedzibie Spółdzielni w dniu 23.09.2019 r., rozpoczęła się lustracja pełna SM „Nowy Dwór” obejmująca lata 2016 – 2018 prowadzona przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, iż od 01.10.2018r. przejmuje zarządzanie parkingami przy ul. Rogowskiej 178 i ul. Zemskiej 44A. W związku z powyższym umowy zawarte z dotychczasowymi dzierżawcami terenu tracą ważność 30.09.2018r. a SM „Nowy Dwór” nie będzie ich respektować. Osoby zainteresowane korzystaniem z parkingu prosimy o złożenie w biurze podawczym Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35 w terminie do 10 września 2018r. pisemnych deklaracji, zawierających informację:- z którego parkingu chcielibyście Państwo skorzystać,- czy korzystaliście Państwo dotychczas z któregoś z w/w parkingów, a jeżeli tak, to prosimy o podanie numeru miejsca postojowego, jeżeli chcielibyście Państwo, aby umowa dotyczyła tego samego stanowiska,- o rodzaju i numerze rejestracyjnym pojazdu, którego miałaby dotyczyć umowa udostępnienia miejsca postojowego.Prosimy również o podanie numeru telefonu w celu łatwiejszego kontaktu w sprawie zawarcia umowy.Jednocześnie informujemy, iż oba parkingi będą parkingami bezobsługowymi ale strzeżonymi. Pełen nadzór nad parkingami i ich ochronę sprawować będzie firma City Parking Group. Będzie ona ponosić również pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód wyrządzonych na parkingu. W celu zapobieżenia ewentualnym nieporozumieniom dotyczącym miejsca powstania szkody każde auto będzie skanowane zarówno przy wjeździe jak i przy wyjeździe z parkingu. Wszelkie uregulowania dotyczące sposobu korzystania z parkingu oraz zakresu odpowiedzialności użytkowników parkingu, zarządcy parkingu i operatora systemu, zawarte są w Regulaminie parkingów strzeżonych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy Dwór”, który zostanie Państwu udostępniony w terminie do 20.09.2018r.Wnioski o zawarcie umów będą uwzględniane w następującej kolejności:1.    Członkowie Spółdzielni oraz osoby posiadające tytuł prawny do lokali znajdujących się w zasobach SM „Nowy Dwór”, które mają zawarte umowy z dotychczasowymi dzierżawcami przedmiotowych parkingów,2.    Pozostałe osoby posiadające umowy z dotychczasowymi dzierżawcami przedmiotowych parkingów,3.    Członkowie Spółdzielni oraz osoby posiadające tytuł prawny do lokali znajdujących się w zasobach SM „Nowy Dwór”,4.    Pozostali chętni.Za korzystanie z parkingu będą obowiązywały opłaty wyszczególnione w poniższym Cenniku: CENNIK DZIERŻAWY MIEJSC POSTOJOWYCHNA PŁATNYCH PARKINGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SM „NOWY DWÓR” Samochody osobowe:- członkowie SM „Nowy Dwór” - 130 zł brutto / m-c- członkowie SM „Nowy Dwór” będący osobami prawnymi - 165 zł brutto / mc - członkowie SM "Nowy Dwór" w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - 165 zł brutto / m-c- pozostali - 165 zł brutto / m-cBusy i samochody dostawcze do 3,5t - 215 zł brutto / m-cMotocykle:- członkowie SM „Nowy Dwór” - 60 zł brutto / m-c- członkowie SM „Nowy Dwór” będący osobami prawnymi - 75 zł brutto / mc - członkowie SM "Nowy Dwór" w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - 75 zł brutto / m-c - pozostali - 75 zł brutto / m-cKaucja za wydanie parkingowej karty zbliżeniowej - 10 zł brutto Opłata za wydanie duplikatu parkingowej karty zbliżeniowej - 20 zł bruttoOpłata za bezumowne korzystanie z parkingu - 20 zł brutto / dobę  Celem przejęcia zarządzania parkingami przez naszą Spółdzielnię jest poprawa jakości ich funkcjonowania oraz przywrócenie Członkom Spółdzielni pełnego nadzoru nad mieniem Spółdzielni. Zdajemy sobie również sprawę, iż w pierwszym okresie mogą wystąpić różne problemy, za które już teraz przepraszamy. Dotychczas bowiem Spółdzielnia nie prowadziła takiej działalności i nie posiadamy w tym zakresie żadnego doświadczenia. Prosimy zatem o wyrozumiałość.

Powered by Adwizard