Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu ogłasza przetarg pisemny-ofertowy na wynajęcie lokalu przy ul. Rogowskiej 176 we Wrocławiu.

12 kwietnia 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu ogłasza przetarg pisemny-ofertowy na wynajęcie lokalu przy ul. Rogowskiej 176 we Wrocławiu. Termin składania ofert do dnia 29.04.2024r. do godz. 10.00. Ofertę wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w zamkniętej kopercie na biurze podawczym Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 07.05.2024r. o godz. 10.00.

Dane lokalu:

 • powierzchnia lokalu: 20,40 m2,
 • przeznaczenie lokalu: handlowo-usługowe, bez sprzedaży piwa i alkoholu oraz usług uciążliwych dla mieszkańców, a także bez prowadzenia kafejki internetowej oraz wprowadzania automatów do gier,
 • wywoławcza miesięczna opłata czynszowa 367,00zł netto (opłata czynszowa netto nie obejmuje podatku VAT oraz opłat lokalnych i eksploatacyjnych),
 • wadium w kwocie 688,00 zł płatne na konto PKO BP S.A. 3 Oddział Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 do dnia 04.2024r.

Przetarg w pierwszym terminie przeprowadza się jeżeli wpłyną co najmniej dwie oferty spełniające warunki określone w ogłoszeniu.

W przypadku, gdy nie dojdzie do rozstrzygnięcia przetargu w w/w terminie, drugi termin przetargu odbędzie się dnia 16.05.2024r. o godz. 10.00. Wadium w kwocie 688,00zł oraz składanie dokumentów do dnia 13.05.2024r. do godz. 10.00.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu do przedłożenia:

 • oferty z nazwą i siedzibą oferenta, określeniem rodzaju prowadzonej działalności oraz wysokością oferowanego miesięcznego czynszu netto,
 • urzędowo poświadczonych dokumentów określających przedmiot działalności oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, tj. aktualnego wyciągu z krajowego rejestru sądowego lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej,
 • dowód wpłaty  wadium,
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami – ważność 1 miesiąc,
 • aktualne zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z płatnością składek – ważność 1 miesiąc,,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami regulaminu przetargu wraz z postanowieniami   umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że  licytant  nie  jest  w  stanie  likwidacji i  nie  toczy  się  w  stosunku  do niego postępowanie  upadłościowe  lub układowe,
 • oświadczenie, że oferent uważa się za związanego swą ofertą do czasu zwarcia umowy i zobowiązuje się, w przypadku wygrania przetargu, zawrzeć umowę w terminie wyznaczonym  przez ogłaszającego przetarg.

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na przyszłym najemcy i w czasie oczekiwania na w/w dokumenty najemca nie jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat czynszowych za najem lokalu. Zwolnieniu z opłat czynszowych nie podlega również okres oczekiwania na montaż licznika energii elektrycznej.