Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 20.06.2024r. o godz.10.00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych i awaryjnych na instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni, z terminem realizacji całości robót do dnia 31.07.2025, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

28 maja 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 20.06.2024r. o godz.10.00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych i awaryjnych na instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni, z terminem realizacji całości robót do dnia 31.07.2025, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.
Termin składania Ofert upływa w dniu 20.06.2024r. o godz. 9.30.
Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa (S.I.W.Z), dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni: http://smnowydwor.com.pl
(w zakładce: przetargi).
Wadium w kwocie: 40.000,00 PLN, słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100, należy wpłacić przelewem z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463, w terminie do dnia 19.06.2024r.
Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.
Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.
Wszelkich informacji udziela P. Arkadiusz Kamiński, tel. (71) 356-48-14, codziennie, w dni robocze, w godz. od 1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 06, parter, w w.w terminie.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferty, możliwości negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 20.06.2024r.

pdfRegulamin przeprowadzania przetargów na przygotowanie oraz wykonanie inwestycji (…)