Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 04.07.2024r. o godz.10.00  w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych związanych z oczyszczeniem do stopnia Są 2 ½ skorodowanych elementów konstrukcyjnych stalowych podciągów, o całkowitej powierzchni ok. 658,0m2, za pomocą piaskowania wraz z malowaniem antykorozyjnym, pod górnym biegiem komunikacyjnym Garaży przy ul. Rogowskiej 3 we Wrocławiu, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

19 czerwca 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 04.07.2024r. o godz.10.00  w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych związanych z oczyszczeniem do stopnia Są 2 ½ skorodowanych elementów konstrukcyjnych stalowych podciągów, o całkowitej powierzchni ok. 658,0m2, za pomocą piaskowania wraz z malowaniem antykorozyjnym, pod górnym biegiem komunikacyjnym Garaży przy ul. Rogowskiej 3 we Wrocławiu, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Termin składania Ofert upływa w dniu 04.07.2024r. o godz. 9.30. Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa (S.I.W.Z), dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni: http://smnowydwor.com.pl  (w zakładce: przetargi).

Wadium w kwocie: 6.000,00 PLN, słownie: sześć tysięcy złotych 00/100, należy wpłacić przelewem z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463, w terminie do dnia 03.07.2024r.  Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.  Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji Zamawiający udziela pod nr telefonu: (71) 356-48-24 codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w.w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferty, możliwości negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 04.07.2024

pdfRegulamin przeprowadzania przetargów na przygotowanie oraz wykonanie inwestycji (…)