Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 30.07.2024r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej nr 35 w pok. nr 7, odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na wynajęcie lokalu przy ul. Zemskiej 22A we Wrocławiu.

9 lipca 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 30.07.2024r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej nr 35 w pok. nr 7, odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na wynajęcie lokalu przy ul. Zemskiej 22A we Wrocławiu.

Dane lokalu:

 • powierzchnia lokalu: 57,40 m2,
 • przeznaczenie lokalu: handlowo-usługowe, bez sprzedaży piwa i alkoholu oraz usług uciążliwych dla mieszkańców, a także bez prowadzenia kafejki internetowej oraz wprowadzania automatów do gier,
 • wywoławcza miesięczna opłata czynszowa 2380,00 zł netto (opłata czynszowa netto nie obejmuje podatku VAT oraz opłat lokalnych i eksploatacyjnych),
 • wadium w kwocie 2930,00 zł płatne na konto PKO BP S.A. 3 Oddział Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 do dnia 07.2024r.

Wymagane dokumenty oraz potwierdzenie wpłaty wadium należy złożyć do dnia 24.07.2024r.

Przetarg w pierwszym terminie przeprowadza się, jeżeli wpłyną co najmniej dwie oferty spełniające warunki określone w ogłoszeniu.

W przypadku, gdy nie dojdzie do rozstrzygnięcia przetargu w w/w terminie, drugi przetarg odbędzie się dnia 09.08.2024r. o godz. 1000.Wadium w kwocie 2930,00 oraz składanie dokumentów do dnia 05.08.2024r.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu do przedłożenia:

 • urzędowo poświadczonych dokumentów określających przedmiot działalności oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, tj. aktualnego wyciągu z krajowego rejestru sądowego lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej,
 • dowód wpłaty wadium,
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami – ważność 1 miesiąc,
 • aktualne zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z płatnością składek – ważność 1 miesiąc,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami regulaminu przetargu wraz z postanowieniami umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że licytant nie jest w stanie likwidacji i nie toczy się w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub układowe,
 • oświadczenie, że oferent uważa się za związanego swą ofertą do czasu zwarcia umowy i zobowiązuje się, w przypadku wygrania przetargu, zawrzeć umowę w terminie wyznaczonym przez ogłaszającego przetarg.

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na przyszłym najemcy i w czasie oczekiwania na w/w dokumenty najemca nie jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat czynszowych za najem lokalu. Zwolnieniu z opłat czynszowych nie podlega również okres oczekiwania na montaż licznika energii elektrycznej.

Wszelkich informacji dot. przetargu oraz warunków najmu udziela dział członkowsko-lokalowy (pok. 12 i 14) tel. 71/356-48-21 i 71/357-37-58 lub 721 721 852. Informacje dot. przetargu znajdują się także na stronie internetowej: www.smnowydwor.com.pl

Oglądanie lokalu od poniedziałku do piątku po wcześniejszym ustaleniu terminu w dziale członkowsko-lokalowym.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia, odwołania lub nierozstrzygnięcia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyn.