P R Z E T A R G

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 08.07.2020r., o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35, w pokoju 07, odbędzie się przetarg (licytacja) na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o powierzchni lokalu: 48,60 m2 – 2 P, Pp, K, Ł z WC. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,63m2; lokal położony na V kondygnacji przy  ul. Budziszyńskiej 123/13 we Wrocławiu.

Stawka wywoławcza do przetargu wynosi: 5 180,73- zł/m2.

Minimalny krok postąpienia w licytacji wynosi: 30,00 – zł/m2.

Wadium w wys. 25 200,00 zł płatne na rachunek bankowy Spółdzielni:

PKO B.P. S.A. IIIO/Wrocław 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463

W terminie do dnia 02.07.2020 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: okazanie dowodu wpłaty wadium, złożenie oświadczeń o treści stanowiącej załączniki do Regulaminu organizowania przetargów , oraz złożenie:

  • oryginału pełnomocnictwa w przypadku uczestniczenia w przetargu przez pełnomocnika,
  • aktualnego wypisu z KRS w przypadku osób prawnych.

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 02.07.2020 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu). W przetargu ograniczonym w I terminie mają prawo uczestniczyć wyłącznie Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”. W przypadku gdy do przetargu w I terminie stanie tylko jedna osoba, przetarg pozostaje bez rozstrzygnięcia. W przypadku braku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w I terminie, Spółdzielnia organizuje przetarg nieograniczony w II terminie. W przetargu nieograniczonym w II terminie mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, przy czym przetarg dochodzi do skutku, gdy wezmą w nim udział przynajmniej dwie osoby. W przypadku braku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w II terminie, Spółdzielnia organizuje przetarg nieograniczony w III terminie dla wszystkich zainteresowanych osób, przy czym dopuszcza się udział tylko jednej osoby. W przypadku nie dojścia do przetargu w I terminie przetarg w II terminie odbędzie się dnia 16.07.2020 r. o godz.9.00. Wpłatę wadium oraz wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 10.07.2020 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu). W przypadku nie dojścia do przetargu w II terminie przetarg w III terminie odbędzie się dnia 24.07.2020 r. o godz. 9.00. Wpłatę wadium oraz wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 20.07.2020 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu).

Cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego uzyskana w I, II bądź III terminie, nie może być niższa, niż cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego powiększona o jedno postąpienie kwoty licytowanej.

Z treścią Statutu Spółdzielni, Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz Oświadczenia można zapoznać się w dziale członkowskim przy ul. Zemskiej 35 w pok. 12.

Warunki zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu z osobą, która wygra przetarg:

· wpłata w terminie 30 dni od dnia przetargu wylicytowanej wartości lokalu stanowiącej iloczyn wylicytowanej kwoty 1 m2 p.u.l. i powierzchni lokalu,

· członek Spółdzielni wygrywający przetarg w I terminie będzie nadal członkiem Spółdzielni w dniu podpisania umowy o ustanowienie własności lokalu.

Na poczet wartości rynkowej lokalu zalicza się wartość lokalu oszacowaną przez rzeczoznawcę.

Wszelkich informacji dot. przetargu udziela dział członkowski Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu przy ul. Zemskiej 35 (pok. 12) tel. 71/357-37-58

Oglądanie mieszkań wystawionych do przetargu w I terminie w dniu 01.07.2020 .r., w II terminie w dniu 9.07.2020r., a w III terminie w dniu 16.07.2020, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z działem administracji tel. 71/356-48-23

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania, nierozstrzygnięcia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu ul. Zemska 35, 54-438 Wrocław, poszukuje pracownika na stanowisko: Gospodarza nieruchomości.

Praca na pół etatu na nieruchomości nr 13 – ul. Zemska 18-24. 

Wynagrodzenie  miesięczne 1 400 zł. brutto plus pakiet socjalny.

Zakres czynności obejmuje między innymi: utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych, konserwacja zieleni, roznoszenie korespondencji  oraz  inne.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny  tel. (71) 356-48-08 pok. 101, lub tel. 71 356-48-23 pok. 04 lub pisemne złożenie cv wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Odpowiemy tylko na wybrane oferty.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 23.06.2020r. o godz.10.00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie zagospodarowania terenu działki nr 6/32, AR-8, obręb Nowy Dwór, przy ul. Budziszyńskiej we Wrocławiu, z podziałem na dwa Zadania, tj.:
1) Zadanie NR 1, dot. terenu przy Pawilonie handlowym ”POLOMARKET”, w zakresie przebudowy dwóch istniejących placów zabaw i ścieżek pieszych wraz z urządzeniami zabawowymi i elementami małej architektury, z terminem realizacji całości prac do dnia 30.11.2020r.,
2) Zadanie NR 2, dot. terenu przy ”górce saneczkowej”, w zakresie budowy placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi i doposażeniem terenu w elementy małej architektury, z terminem realizacji całości prac do dnia 30.07.2021r., z pielęgnacją istniejącej zieleni i nowymi nasadzeniami, na podstawie opracowanego projektu zagospodarowania w/w terenu, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert do dnia 23.06.2020r. do godz. 9.30.
Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 12.00-13.00 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.
Wadium w kwocie dla: Zadania NR 1: 6.000,00 PLN, słownie: sześć tysięcy złotych 00/100; Zadania NR 2: 10.000,00 PLN, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100, należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 22.06.2020r., z dopiskiem numeru oferowanego Zadania lub na oba Zadania albo w Gwarancji Ubezpieczeniowej na w/w kwotę oferowanego Zadania lub na oba Zadania.
Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.
Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.
Wszelkich informacji udziela P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od 12.00 – 13.00 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w S.I.W.Z.,, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

Administracja Spółdzielni  informuje mieszkańców, że w nocy z 2 na 3 czerwca Telewizja Polska S.A.  przeprowadzi zmianę częstotliwości nadawania programów w ramach cyfrowej telewizji naziemnej. Ewentualne zakłócenia w odbiorze programów prosimy zgłaszać do działu awarii Spółdzielni pod numer  telefonu 71 3576312.

    Spółdzielnia Mieszkaniowa “Nowy Dwór” informuje iż w związku z występowaniem wirusa SARS-Co V2 (COVID –19), Mieszkańcy Zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”, w miesiącu maju br., będą obsługiwani przy zachowaniu wszelkich procedur ostrożności w dniach: 

·        Poniedziałek         1000 – 1430

·        Wtorek                     730 – 1300

·        Środa                       730 – 1300

·        Czwartek               1000 – 1430

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 28.04.2020r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie cząstkowego remontu istniejącej wewnątrzosiedlowej nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 2.000,0m2 w zasobach Spółdzielni we Wrocławiu, z terminem realizacji całości robót do dnia 30.10.2020r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (S.I.W.Z.). Termin składania Ofert do dnia 28.04.2020r. do godz. 930. Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA O/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463. Wadium w kwocie: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 27.04.2020r. Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Wszelkich informacji udziela P. Izabela Sworowska-Klemka, tel. (71) 356-48-23, codziennie, w dni robocze, w godz. od 1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 4, parter, w w/w terminie. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwości negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia. i podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 02.04.2020r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie wykonania w klatkach schodowych budynków mieszkalnych Spółdzielni, posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych na biegach schodowych, spocznikach wraz z cokolikami, na zaprawie klejowej z wypełnieniem spoin fugą, tj. przy ul. Rogowskiej 78, Rogowskiej 86, Zemskiej 11, Nowodworskiej 101, Rogowskiej 136, Zemskiej 26 i Rogowskiej 160, z terminem realizacji całości robót do dnia 30.10.2020r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert do dnia 02.04.2020r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium w kwocie: 25.000,00 PLN, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100, należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni, w terminie do dnia 01.04.2020r. lub w Gwarancji Ubezpieczeniowej na w/w kwotę, dołączonej do Oferty.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od 1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w S.I.W.Z.,, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

pdf do pobrania 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, iż od 01.10.2018r. przejmuje zarządzanie parkingami przy ul. Rogowskiej 178 i ul. Zemskiej 44A. W związku z powyższym umowy zawarte z dotychczasowymi dzierżawcami terenu tracą ważność 30.09.2018r. a SM „Nowy Dwór” nie będzie ich respektować. Osoby zainteresowane korzystaniem z parkingu prosimy o złożenie w biurze podawczym Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35 w terminie do 10 września 2018r. pisemnych deklaracji, zawierających informację:- z którego parkingu chcielibyście Państwo skorzystać,- czy korzystaliście Państwo dotychczas z któregoś z w/w parkingów, a jeżeli tak, to prosimy o podanie numeru miejsca postojowego, jeżeli chcielibyście Państwo, aby umowa dotyczyła tego samego stanowiska,- o rodzaju i numerze rejestracyjnym pojazdu, którego miałaby dotyczyć umowa udostępnienia miejsca postojowego.Prosimy również o podanie numeru telefonu w celu łatwiejszego kontaktu w sprawie zawarcia umowy.Jednocześnie informujemy, iż oba parkingi będą parkingami bezobsługowymi ale strzeżonymi. Pełen nadzór nad parkingami i ich ochronę sprawować będzie firma City Parking Group. Będzie ona ponosić również pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód wyrządzonych na parkingu. W celu zapobieżenia ewentualnym nieporozumieniom dotyczącym miejsca powstania szkody każde auto będzie skanowane zarówno przy wjeździe jak i przy wyjeździe z parkingu. Wszelkie uregulowania dotyczące sposobu korzystania z parkingu oraz zakresu odpowiedzialności użytkowników parkingu, zarządcy parking
 i operatora systemu, zawarte są w Regulaminie parkingów strzeżonych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy Dwór”, który zostanie Państwu udostępniony w terminie do 20.09.2018r.Wnioski o zawarcie umów będą uwzględniane w następującej kolejności:1. Członkowie Spółdzielni oraz osoby posiadające tytuł prawny do lokali znajdujących się w zasobach SM „Nowy Dwór”, które mają zawarte umowy z dotychczasowymi dzierżawcami przedmiotowych parkingów,2. Pozostałe osoby posiadające umowy z dotychczasowymi dzierżawcami przedmiotowych parkingów,3. Członkowie Spółdzielni oraz osoby posiadające tytuł prawny do lokali znajdujących się w zasobach SM „Nowy Dwór”,4. Pozostali chętni.Za korzystanie z parkingu będą obowiązywały opłaty wyszczególnione w poniższym Cenniku: CENNIK DZIERŻAWY MIEJSC POSTOJOWYCHNA PŁATNYCH PARKINGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SM „NOWY DWÓR” Samochody osobowe:- członkowie SM „Nowy Dwór” – 130 zł brutto / m-c- członkowie SM „Nowy Dwór” będący osobami prawnymi – 165 zł brutto / mc – członkowie SM “Nowy Dwór” w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – 165 zł brutto / m-c- pozostali – 165 zł brutto / m-cBusy i samochody dostawcze do 3,5t – 215 zł brutto / m-cMotocykle:- członkowie SM „Nowy Dwór” – 60 zł brutto / m-c- członkowie SM „Nowy Dwór” będący osobami prawnymi – 75 zł brutto / mc – członkowie SM “Nowy Dwór” w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – 75 zł brutto / m-c – pozostali – 75 zł brutto / m-cKaucja za wydanie parkingowej karty zbliżeniowej – 10 zł brutto Opłata za wydanie duplikatu parkingowej karty zbliżeniowej – 20 zł bruttoOpłata za bezumowne korzystanie z parkingu – 20 zł brutto / dobę Celem przejęcia zarządzania parkingami przez naszą Spółdzielnię jest poprawa jakości ich funkcjonowania oraz przywrócenie Członkom Spółdzielni pełnego nadzoru nad mieniem Spółdzielni. Zdajemy sobie również sprawę, iż w pierwszym okresie mogą wystąpić różne problemy, za które już teraz przepraszamy. Dotychczas bowiem Spółdzielnia nie prowadziła takiej działalności i nie posiadamy w tym zakresie żadnego doświadczenia. Prosimy zatem o wyrozumiałość.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 31.03.2020r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na świadczenie usług w zakresie konserwacji, napraw i remontów dachów budynków Spółdzielni we Wrocławiu, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert do dnia 31.03.2020r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463).

Wadium w kwocie 5.000,00 PLN, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100, należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 30.03.2020r.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela P. Bożena Markowska, tel. (71) 356-48-19, codziennie, w dni robocze, w godz. od 1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 08, parter, w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w S.I.W.Z., stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 24.03.2020r. o godz.1000, w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie istniejącego ocieplenia elewacji (ściany zewnętrzne, wnęka klatki schodowej) od strony wejścia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rogowskiej 96 we Wrocławiu, w systemie „Baumit”, przy użyciu rusztowania, z terminem realizacji całości robót do dnia 30.09.2020r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert jest do dnia 24.03.2020r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300, po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium składa się przelewem w kwocie: 3.400,00 PLN (słownie: trzy tysiące czterysta złotych 00/100), które należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 23.03.2020r. lub w Gwarancji Ubezpieczeniowej na w/w kwotę, dołączonej do Oferty.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta „Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela P.inż. Grażyna Fortunarska tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od 1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.