Rodo

Ochrona danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej NOWY DWÓR

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) jest SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NOWY DWÓR” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zemska 35, 54-438 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094581, posiadająca numer REGON: 00104032600000 oraz numer NIP: 8960003639. Powyższe oznacza, iż to Spółdzielnia jest podmiotem odpowiedzialnym za przekazane Spółdzielni dane osobowe, a także podmiotem, który określa w jaki sposób dane te będą przetwarzane (czyli wykorzystywane).

Spółdzielnia pozyskuje dane osobowe dotyczące m.in. Członków Spółdzielni, osób zajmujących lokale należące do Spółdzielni, pracowników i kontrahentów Spółdzielni (o ile są oni osobami fizycznymi), czy osób zgłaszających się do Spółdzielni z wnioskami bądź skargami. W każdym przypadku Spółdzielnia stara się ograniczać pozyskiwane dane osobowe do niezbędnego minimum, a także przetwarzać te dane wyłącznie w uzasadnionych celach. Jednocześnie podkreślamy, iż przekazane przez Członków Spółdzielni dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie związanym z funkcjonowaniem Spółdzielni Mieszkaniowej. Informujemy, iż dane te to najczęściej Pana/i imię, nazwisko, adres zamieszkania, informacje na temat członkostwa w Spółdzielni, informacje na temat zajmowanego lokalu, czy dane kontaktowe, które umożliwiają Spółdzielni bieżący kontakt w celach i zakresie związanych z działalnością Spółdzielni.

Odbiorcami udostępnionych Spółdzielni danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (przykładowo: sądy, policja, komornicy). Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być powierzane podmiotom w sprawach związanych funkcjonowaniem Spółdzielni Mieszkaniowej (co dotyczy np. wykonawców prac remontowych, naprawczych, etc.), przy czym powierzenie przetwarzania Państwa danych osobowych zawsze odbywać będzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, co oznacza, iż Spółdzielnia nadal zachowywać będzie kontrolę nad tymi danymi.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, który to okres wyznaczony będzie właściwymi przepisami prawa, a także uzasadnionym prawnie interesem Spółdzielni (wyrażającym się m.in. w uprawnieniu do obrony przed ewentualnymi roszczeniami i archiwizowaniu dokumentów celem zabezpieczenia informacji na wypadek konieczności wykazania stosownych faktów).

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.

Wszelkie uwagi na temat przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych prosimy kierować pocztę elektroniczną do Inspektora Ochrony Danych – Jakub Kubiesa na adres: rodo@smnowydwor.com.pl