Przetarg 12.09.2018 na świadczeniem usług w zakresie konserwacji, napraw i remontów dachów budynków Spółdzielni
Przetargi
Poniedziałek, 27 Sierpień 2018 11:17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 12.09.2018r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na świadczeniem usług w zakresie konserwacji, napraw i remontów  dachów budynków Spółdzielni, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Termin składania Ofert jest do dnia 12.09.2018r. do godz. 1030.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium w kwocie: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni, w terminie do dnia 11.09.2018r.    

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela  P. Janusz Mirski, tel. (71) 357-63-12, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 3, parter, w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwości negocjacji oferowanych cen, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

 

Powered by Adwizard