Komunikaty

Komisariat Policji Wrocław Fabryczna II Rewir Dzielnicowych

14 kwietnia 2021

Plik do pobrania Komisariat Policji Wrocław Fabryczna

Komisariat Policji Wrocław Fabryczna II Rewir Dzielnicowych
ul. Połbina l, 54-151 Wrocław
tel. 4787143 80 fax. 47871-34-80; II Rewir Dzielnicowych tel. 47 871 1801

W związku z zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi popełniania wykroczeń związanych z zakłócaniem spokoju, spożywaniem alkoholu, zaśmiecaniem terenu a także używaniem słów wulgarnych na terenie:

– Skwer pomiędzy budynkami przy ul. Budziszyńska 76-96 a Komorowska 1-23A;
– Teren ogólnodostępny wraz z boiskami przyległy do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 przy ul. Zemskiej 16C;
– Skewr przy ul. Rogowska 42;

II Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna informuję, że miejsca te zostały objęte działaniami w ramach tzw. „Planu Priorytetowego”.
W okresie prowadzenia planu angażowane będą dodatkowe siły Policyjne oraz pozapolicyjne celem wyeliminowania w przyszłości powyższych zjawisk a zarazem poprawy poczucia bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

Z uwagi na powyższe zwracam się z prośbą o infornlowanie mieszkańców podczas spotkań aby każdorazowo zgłaszali na numery alarmowe Policji (nr 997 lub 112, tel. bezpośredni do dyżurnego Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna, nr 47 871 43 80) lub Straży Miejskiej (nr 986) wszelkie niezgodne z prawem zachowania.

Proszę również o umieszczenie w miarę posiadanych możliwości powyższej informacji odnośnie realizowania planu na stronie internetowej Spółdzielni lub innym widocznym dla mieszkańców miejscu.

 

czytaj więcej

Wymiana pionu odprowadzającego ścieki z pomieszczeń łazienek i wc w budynku mieszkalnym przy ul. Wokrowickiej 44.

9 kwietnia 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że pion wc kanalizacji sanitarnej odprowadzający ścieki z lokali mieszkalnych  w budynku przy ul. Wokrowickiej 44 jest w przeważającym stopniu zarośnięty, co skutkuje wypływem ścieków w niektórych mieszkaniach.

Inspekcja TV wykazała konieczność wymiany pionu.

czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 07.04.2021r.-15.05.2021r. firma „Komplex-bud”, będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów kanalizacji sanitarnej w części piwnicznej budynku przy ul. Rogowskiej 174.

7 kwietnia 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 07.04.2021r.-15.05.2021r. firma „Komplex-bud”, będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów kanalizacji sanitarnej w części piwnicznej budynku przy ul. Rogowskiej 174.

Właściciele i użytkownicy komórek lokatorskich oraz pozostałych pomieszczeń, przez które przebiega trasa rurociągów, są zobowiązani zgodnie z regulaminem Spółdzielni do ich udostępnienia, o czym zostaną poinformowani przez wykonawcę robót.

Nr kontaktowy do wykonawcy: 502 490 146, 603 925 253,

do inspektora nadzoru SM „Nowy Dwór”: 71 356 48 14.

Przepraszamy za utrudnienia!

czytaj więcej

SM „Nowy Dwór” informuje, że w dniu 01.04.2021r. w budynku przy ul. Nowodworskiej 103 firma „Komplex-bud” przystąpi do wykonania zleconych przez Spółdzielnię robót polegających na wymianie odcinka pionu kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z pomieszczeń w.c. i łazienek lokali mieszkalnych nr 10 i 13.

1 kwietnia 2021

SM „Nowy Dwór” informuje, że w dniu 01.04.2021r. w budynku przy ul. Nowodworskiej 103 firma „Komplex-bud” przystąpi do wykonania zleconych przez Spółdzielnię robót polegających na wymianie odcinka pionu kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z pomieszczeń w.c. i łazienek lokali mieszkalnych nr 10 i 13. Wymiana jest konieczna ze względu na niedrożność i występujące zatory instalacji.

W związku z powyższym w dniu 01.04.2021r. w godz. 800 – 1600 nastąpi przerwa w dostawie wody do łazienek i toalet zlokalizowanych w lokalach mieszkalnych nr 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28.  

Nr kontaktowy:

 • do wykonawcy: 502 490 146, 603 925 253,
 • do inspektora nadzoru SM „Nowy Dwór”: 71 356 48 14.
czytaj więcej

SM „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że od dnia 01.04.2021r. do dnia 30.04.2021r., będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

31 marca 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.04.2021 r., pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 W związku z panującą sytuacją i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-  Co V-2 mieszkańcy proszeni są o załatwianie, wszelkich spraw za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez telefon bądź  e-mail .

 Sprawy można zgłaszać na adres:

biuro@smnowydwor.com.pl

bądź numer telefonu:

 • Dział awarii (71) 357-63-12
 • Dział Członkowski (71) 356- 48- 15
 • Biuro podawcze (71) 356-48-00

 W przedsionku siedziby Spółdzielni od strony wejścia głównego (placu targowego), zostanie wywieszona również skrzynka na korespondencję, do  której osoby niemające dostępu do komputera, będą mogły wrzucić korespondencję kierowaną do Spółdzielni w sposób tradycyjny.

 Osoby umówione na spotkanie z pracownikiem, będą mogły wejść na teren Spółdzielni przy bezwzględnym zachowaniu środków ostrożności, tj.: konieczność posiadania maseczki i przeprowadzenia dezynfekcji rąk preparatem  antybakteryjnym udostępnionym przez Spółdzielnię.

czytaj więcej

Malowanie klatki schodowej przy ul. Rogowskiej 20A.

24 marca 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że od dnia 26.03.2021 r. na klatce schodowej przy ul. Rogowskiej 20A rozpoczną się prace związane z malowaniem klatki schodowej.

czytaj więcej

Informacja w sprawie ustanowienia odpłatności za korzystanie z parkingów na mieniu wspólnym na terenie SM „Nowy Dwór”.

22 marca 2021

Szanowni Mieszkańcy.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” przedstawia Państwu swoje stanowisko w sprawie ustanowienia odpłatności za korzystanie z parkingów na terenie SM „Nowy Dwór”. Stało się to szczególnie istotne ze względu na falę hejtu, podsycaną przez jednego z naszych mieszkańców w mediach społecznościowych. Propozycja wymiany argumentów została niestety przez tego Pana odrzucona. Rozmowa telefoniczna, zainicjowana przez jednego z Członków Zarządu, natychmiast została zakończona stwierdzeniem: „Z komuchami nie będę rozmawiał”. Takie stanowisko nie daje szansy na jakąkolwiek polemikę i świadczy        o braku motywacji do uczciwego, merytorycznego wyjaśnienia wątpliwości. W takiej sytuacji obraźliwe dla Zarządu wpisy tego Pana musimy traktować wyłącznie jako wyraz Jego wewnętrznych frustracji.

Rozpoczynając wyjaśnienia należy zauważyć, iż ustanowienie odpłatności za miejsca postojowe na parkingach Spółdzielni, choć było zainicjowane przez Zarząd, to nie było decyzją Zarządu. To Rada Nadzorcza ostatecznie wyraziła zgodę uchwalając Regulamin korzystania z odpłatnych niestrzeżonych miejsc postojowych usytuowanych na mieniu wspólnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu. Ustanowienie odpłatności za korzystanie z miejsc postojowych dotyczyć będzie docelowo wszystkich parkingów zlokalizowanych na mieniu wspólnym.

Przed podjęciem decyzji temat ten był szeroko omawiany przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu. W szerokiej dyskusji padały m.in. poniższe argumenty.

Parkingi na terenie osiedla są budowane ze środków zgromadzonych przez wszystkich Członków Spółdzielni, również tych, którzy nie posiadają samochodów. Wprawdzie są to inwestycje w infrastrukturę stanowiącą własność wszystkich Członków Spółdzielni, ale Członkowie Rady Nadzorczej uznali, iż nie jest właściwym aby koszt funkcjonowania tych parkingów ponosiły osoby, które z nich nie korzystają.

Znaczna część miejsc postojowych jest wykorzystywana przez osoby spoza Spółdzielni. Jedynym sposobem aby chronić i zabezpieczyć te miejsca dla naszych mieszkańców jest ograniczenie do nich dostępu poprzez montaż szlabanów                       i udostępnienie na podstawie umów najmu. Sytuacja stanie się prawdopodobnie jeszcze trudniejsza po wybudowaniu linii tramwajowej i stworzeniu tym samym możliwości przesiadania się osobom dojeżdżającym do pracy samochodami spoza Wrocławia.

Ze względu na fakt, iż parkingi znajdują się na terenie mienia wspólnego, możliwość korzystania z nich jest takim samym prawem wszystkich Członków Spółdzielni, niezależnie od ich miejsca zamieszkania i niezależnie od tego, czy posiadają samochód. Z informacji, które napływają do Spółdzielni, jasno wynika, że na terenach przynależnych do nieruchomości, gdzie dostęp do miejsc postojowych jest zabezpieczony szlabanami, pojawiło się zjawisko handlu pilotami przez osoby nie posiadające pojazdów. Aby uniknąć tego zjawiska na mieniu wspólnym Rada Nadzorcza przychyliła się do stanowiska, że miejsca te powinny być odpłatne, udostępniane na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy.

Wpływy z opłat za miejsca postojowe powiększą wysokość nadwyżki bilansowej Spółdzielni, która corocznie podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. To właśnie z tych środków finansowane są dopłaty do czynszów, które pomniejszają co miesiąc opłaty Członków, które powinni wnosić na rzecz Spółdzielni. W ten sposób beneficjentami stają się wszyscy Członkowie Spółdzielni, również ci, którzy będą płacić za miejsca postojowe.

Dyskusja nad wysokością opłat doprowadziła do konkluzji, że powinna ona pokryć koszty sprzątania, odśnieżania, energii elektrycznej, napraw oraz zapewnić środki na odtworzenie zużywających się urządzeń takich jak szlabany, kamery, lampy. Rada Nadzorcza ustaliła wysokość opłaty dla Członków Spółdzielni na poziomie 40 zł miesięcznie brutto, co nie wydaje się kwotą wygórowaną za możliwość korzystania z dedykowanego miejsca postojowego.

 

czytaj więcej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” informuje, iż rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na odpłatne udostępnienie miejsca postojowego na parkingu zlokalizowanym przy ul. Budziszyńskiej pomiędzy nieruchomościami 16, 17, 21 i 22. Wnioski można składać w Biurze Podawczym Spółdzielni w terminie do 08 kwietnia 2021 r.

19 marca 2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” informuje, iż rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na odpłatne udostępnienie miejsca postojowego na parkingu zlokalizowanym przy ul. Budziszyńskiej pomiędzy nieruchomościami 16, 17, 21 i 22. Wnioski można składać w Biurze Podawczym Spółdzielni w terminie do 08 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z postanowieniami uchwalonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu korzystania z odpłatnych niestrzeżonych miejsc postojowych usytuowanych na mieniu wspólnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu o zawarcie umowy najmu na miejsce postojowe mogą ubiegać się:

 1. Członkowie SM „Nowy Dwór”,
 2. osoby posiadające prawo odrębnej własności lokali położonych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej,
 3. członkowie rodzin osób wymienionych w ust. 1 i 2 mieszkający w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”,
 4. podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Spółdzielni,

pod warunkiem nie zalegania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” z jakimikolwiek zobowiązaniami finansowymi.

Miejsca postojowe są miejscami niestrzeżonymi.

W przypadku gdy liczba chętnych do zawarcia umowy przekroczy ilość dostępnych miejsc postojowych, Spółdzielnia, w porozumieniu z Radą Nadzorczą, przydzieli ubiegającym się wyłącznie po jednym miejscu postojowym oraz sporządzi listę rezerwową według kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo w zawarciu umowy przysługiwać będzie Członkom Spółdzielni.

Miesięczna opłata za korzystanie z miejsca postojowego wynosić będzie:

 • 40 zł brutto dla Członków Spółdzielni,
 • 75 zł brutto dla pozostałych użytkowników.

Planowany termin uruchomienia parkingu:   16 kwietnia 2021 r.

czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że od dnia 11.03.2021 r. na klatce schodowej przy ul. Zemskiej 11 rozpoczną się prace związane z malowaniem klatki schodowej.

11 marca 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że od dnia 11.03.2021 r. na klatce schodowej przy ul. Zemskiej 11 rozpoczną się prace związane z malowaniem klatki schodowej.

czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 01.03.2021r.-12.03.2021r. firma „Komplex-bud”, będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy budynku przy ul. Budziszyńskiej 88 i 90.

26 lutego 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 01.03.2021r.-12.03.2021r. firma „Komplex-bud”, będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy budynku przy ul. Budziszyńskiej 88 i 90.

W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie wody do lokali mieszkalnych i użytkowych w następujących terminach:

 • 03.2021r. w godz. 800 – 1700,
 • 03.2021r. w godz. 800 – 1700,
 • 03.2021r. w godz. 800 – 1700,
 • 03.2021r. w godz. 800 – 1700,

Właściciele i użytkownicy komórek lokatorskich oraz pozostałych pomieszczeń, przez które przebiega trasa rurociągów, są zobowiązani zgodnie z regulaminem Spółdzielni do ich udostępnienia, o czym zostaną poinformowani przez wykonawcę robót.

Nr kontaktowy do wykonawcy: 502 490 146, 603 925 253, do inspektora nadzoru SM „Nowy Dwór”: 71 356 48 14.

Przepraszamy za utrudnienia!

czytaj więcej