Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 06.07.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych i awaryjnych na instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni, z terminem realizacji całości robót do dnia 29.07.2022r., według warunków określonych  w dokumentacji  przetargowej.

16 czerwca 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 06.07.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych i awaryjnych na instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni, z terminem realizacji całości robót do dnia 29.07.2022r., według warunków określonych  w dokumentacji  przetargowej.

Termin składania Ofert jest do dnia  06.07.2021r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300, po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium składa się przelewem w kwocie:15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), które należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 05.07.2021r.  Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta „Wzoru umowy”.

     Wszelkich informacji udziela  P. Arkadiusz Kamiński, tel. (71) 356-48-14, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 6, parter, w w/w terminie.

          Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

pokaż szczegóły

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 17.06.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie na w zasobach Spółdzielni robót budowlanych związanych z wymianą i utwardzeniem istniejącej nawierzchni na nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych pod miejsca postojowe i chodniki z kostki betonowej, z terminem realizacji całości robót do dnia 29.10.2021r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

10 czerwca 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 17.06.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie na w zasobach Spółdzielni robót budowlanych związanych z wymianą i utwardzeniem istniejącej nawierzchni na nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych pod miejsca postojowe i chodniki z kostki betonowej, z terminem realizacji całości robót do dnia 29.10.2021r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Termin składania Ofert jest do dnia 17.06.2021r. do godz. 1000.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa, dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 10, parter, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium w kwocie: 6.000,00 PLN, słownie: sześć tysięcy złotych 00/100, należy wpłacić przelewem z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 16.06.2021r.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

     Wszelkich informacji udziela  P. inż.Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwości negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

pokaż szczegóły

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 24.06.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie wykonania w klatkach schodowych (niskich i wysokich) budynków mieszkalnych Spółdzielni, posadzek  z  płytek gresowych antypoślizgowych  na biegach schodowych, spocznikach wraz z cokolikami, na zaprawie klejowej z wypełnieniem spoin fugą.

9 czerwca 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 24.06.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie wykonania w klatkach schodowych (niskich i wysokich) budynków mieszkalnych Spółdzielni, posadzek  z  płytek gresowych antypoślizgowych  na biegach schodowych, spocznikach wraz z cokolikami, na zaprawie klejowej z wypełnieniem spoin fugą, z podziałem na Zadania, tj.: Zadanie NR 1, dot. ul.: Rogowskiej  18, Zemskiej 21, Rogowskiej 112, Rogowskiej 114, Rogowskiej 116, Rogowskiej 118, Rogowskiej 120 i Zadanie NR 2, dot. ul.:  Zemskiej 36, Budziszyńskiej 124 i Rogowskiej 82, z terminem realizacji całości robót w/w Zadań do dnia 15.12.2021r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert do dnia 24.06.2021r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium w kwocie dla Zadania NR 1:  10.000,00 PLN,  słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100, a dla Zadania NR 2: 10.000,00 PLN, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100,  należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 23.06.2021r. z dopiskiem numeru oferowanego Zadania.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

     Wszelkich informacji udziela  P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w S.I.W.Z.,, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

pokaż szczegóły

Przetarg 10.06.2021 na wykonanie robót remontowych w zasobach Sp-ni we Wrocławiu, z podziałem na ZADANIA, tj.: ZADANIE NR 1, dot. odnowienia elewacji: ściany zewnętrzne, ściany maszynowni dźwigu, wnęka klatki schodowej, od strony wejścia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rogowskiej 98 i cz. Rogowskiej 100, w systemie „Baumit”, z terminem realizacji całości robót do dnia 30.09.2021r. i ZADANIE NR 2, dot. odnowienia elewacji: ściany zewnętrzne 2-ch wnęk klatek schodowych od strony wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zemskiej 19 i Zemskiej 21, w systemie „Baumit”, z terminem realizacji całości robót do dnia 31.08.2021r.

31 maja 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 10.06.2021r. o godz.1000, w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zasobach Sp-ni we Wrocławiu, z podziałem na ZADANIA, tj.: ZADANIE NR 1, dot. odnowienia elewacji: ściany zewnętrzne, ściany maszynowni dźwigu, wnęka  klatki schodowej, od strony wejścia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rogowskiej 98 i cz. Rogowskiej 100, w systemie „Baumit”, z terminem realizacji całości robót do dnia 30.09.2021r. i ZADANIE NR 2, dot. odnowienia elewacji: ściany zewnętrzne 2-ch wnęk klatek schodowych od strony wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zemskiej 19 i Zemskiej 21, w systemie „Baumit”, z terminem realizacji całości robót do dnia 31.08.2021r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert jest do dnia 10.06.2021r. do godz. 930.

 

pokaż szczegóły

Przetarg 14.04.2021 r., na wykonanie cząstkowego remontu istniejącej wewnątrzosiedlowej nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 2000 m2 w zasobach Spółdzielni we Wrocławiu.

7 kwietnia 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 14.04.2021 r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie cząstkowego remontu istniejącej wewnątrzosiedlowej nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 2.000,0m2  w zasobach Spółdzielni we Wrocławiu, z terminem realizacji całości robót do dnia 29.10.2021 r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (S.I.W.Z.).

Termin składania Ofert do dnia 14.04.2021 r. do godz. 930.

pokaż szczegóły

Przetarg 24.03.2021 r. nieograniczony ofert pisemnych na wykonanie w budynkach mieszkalnych  wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu,  remontu głównego 8-iu dźwigów osobowych, tj. przy ul.: Zemskiej 13, Zemskiej 27, Zemskiej 29, Zemskiej 12, Zemskiej 22, Budziszyńskiej 114, Rogowskiej 34, Gubińskiej 8 oraz przebudowy 7-iu dźwigów towarowo-osobowych na dźwigi osobowe.

9 marca 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 24.03.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie w budynkach mieszkalnych  wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu,  remontu głównego 8-iu dźwigów osobowych, tj. przy ul.: Zemskiej 13, Zemskiej 27, Zemskiej 29, Zemskiej 12, Zemskiej 22, Budziszyńskiej 114, Rogowskiej 34, Gubińskiej 8 oraz przebudowy 7-iu dźwigów towarowo-osobowych na dźwigi osobowe o zwiększonym udźwigu przy ul.: Zemskiej 5, Zemskiej 7, Rogowskiej 136, Budziszyńskiej 134, Budziszyńskiej 76, Rogowskiej 8 i Gubińskiej 8, z terminem realizacji całości robót do dnia 17.12.2021r., według warunków określonych  w dokumentacji  przetargowej.

Termin składania Ofert jest do dnia 24.03.2021r. do godz. 930.

pokaż szczegóły

Przetarg 25.03.2021 r., nieograniczony ofert pisemnych na wykonanie zagospodarowania terenu działki nr 14/67 i 14/59, AM-2, obręb Nowy Dwór, przy ul. Rogowskiej we Wrocławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 25.03.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie zagospodarowania terenu działki nr 14/67 i 14/59, AM-2, obręb Nowy Dwór, przy ul. Rogowskiej we Wrocławiu,  w zakresie przebudowy placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego oraz doposażenia terenu w elementu małej architektury wraz z pielęgnacją istniejącej zieleni i nowymi nasadzeniami, na podstawie opracowanego projektu zagospodarowania w/w terenu, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert do dnia 25.03.2021r. do godz. 930.

 

pokaż szczegóły

Przetarg 09.03.2021 r., na wykonanie robót budowlanych w zakresie zadaszenia loggii ostatnich kondygnacji klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rogowskiej 20-20A-22-24 we Wrocławiu.

23 lutego 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 09.03.2021r. o godz.1000, w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót budowlanych w zakresie zadaszenia loggii ostatnich kondygnacji klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rogowskiej 20-20A-22-24 we Wrocławiu, o łącznej ilości 9-ciu szt, z terminem realizacji całości robót do dnia 31.08.2021r., na podstawie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert jest do dnia 09.03.2021r. do godz. 930.

pokaż szczegóły

Przetarg 11.03.2021 r., na wykonanie robót remontowych w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 11.03.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu  (niskich i wysokich), przy ul. Zemskiej 9-11-13-15-17 i Rogowskiej 54-56-58, Rogowskiej 68-70-72-74-76, Zemskiej 1-3-5-7-9, Wojrowickiej 46-48-50-52-54-56 i Rogowskiej 2-2A-4-6-8-10-12-14-16-18, z terminem realizacji całości robót do dnia 31.08.2021r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert jest do dnia 11.03.2021r. do godz. 930.

pokaż szczegóły

Przetarg nieograniczony ofert pisemnych 28.01.2021 r. na wykonanie dezynsekcji i deratyzacji (dwa zabiegi w ciągu roku: wiosną i jesienią) w budynkach (wysokich i niskich) Spółdzielni we Wrocławiu, z terminem realizacji zabiegów do dnia 31.12.2021 r.,

15 stycznia 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 28.01.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie dezynsekcji i deratyzacji (dwa zabiegi w ciągu roku: wiosną i jesienią) w budynkach (wysokich i niskich) Sp-ni we Wrocławiu, z terminem realizacji zabiegów do dnia 31.12.2021r.

Termin składania Ofert jest do dnia 28.01.2021r. do godz. 930.

pokaż szczegóły