Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 07.02.2022 r., o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35, w pokoju 07, odbędzie się przetarg (licytacja) na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych zwanych dalej osobą, o powierzchni lokalu: 82,50 m2  4 P, Pp, K, Ł, WC. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,95 m2; lokal położony na V kondygnacji przy ul.Budziszyńskiej 96 m.9 we Wrocławiu.

14 stycznia 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 07.02.2022 r., o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35, w pokoju 07, odbędzie się przetarg (licytacja) na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych zwanych dalej osobą, o powierzchni lokalu: 82,50 m4 P, Pp, K, Ł, WC. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,95 m2; lokal położony na V kondygnacji przy ul.Budziszyńskiej 96 m.9 we Wrocławiu.

Stawka wywoławcza do przetargu wynosi 5 789,98 ,- zł/m2.

Minimalny krok postąpienia w licytacji wynosi 30 – zł/m2.

Wadium w wys. 50 000 zł płatne na rachunek bankowy Spółdzielni:

PKO B.P. S.A. IIIO/Wrocław 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463

W terminie do dnia 01.02.2022 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: okazanie dowodu wpłaty wadium, złożenie oświadczeń o treści stanowiącej załączniki do Regulaminu organizowania przetargów , oraz złożenie:

 • oryginału pełnomocnictwa w przypadku uczestniczenia w przetargu przez pełnomocnika,

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 01.02.2022 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu).

W przetargu ograniczonym w I terminie mają prawo uczestniczyć wyłącznie osoby będące Członkami  Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”.

W przypadku gdy do przetargu w I terminie stanie tylko jedna osoba, przetarg pozostaje bez rozstrzygnięcia. W przypadku braku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w I terminie, Spółdzielnia organizuje przetarg nieograniczony w II terminie.

W przetargu nieograniczonym w II terminie mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, przy czym przetarg dochodzi do skutku, gdy wezmą w nim udział przynajmniej dwie osoby.

W przypadku braku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w II terminie, Spółdzielnia organizuje przetarg nieograniczony w III terminie dla wszystkich zainteresowanych osób, przy czym dopuszcza się udział tylko jednej osoby.

W przypadku nie dojścia do przetargu w I terminie przetarg w II terminie odbędzie się dnia  15.02.2022r. Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 09.02.2022 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu).

W przypadku nie dojścia do przetargu w II terminie przetarg w III terminie odbędzie się dnia 23.02.2022 r. Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 17.02.2022 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu).

pokaż szczegóły

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 26.01.2022r. o godz. 10 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej nr 35 w pok. nr 7, odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na wynajęcie lokalu przy ul. Rogowskiej 2 we Wrocławiu.

4 stycznia 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 26.01.2022r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej nr 35 w pok. nr 7, odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na wynajęcie lokalu przy ul. Rogowskiej 2 we Wrocławiu.

Dane lokalu:

 • powierzchnia lokalu: 32,10 m2,
 • przeznaczenie lokalu: handlowo-usługowe z wykluczeniem branży gastronomicznej, branż emitujących zapachy i szkodliwe opary, bez sprzedaży piwa i alkoholu oraz usług uciążliwych dla mieszkańców, a także bez prowadzenia kafejki internetowej oraz wprowadzania automatów do gier,
 • wywoławcza miesięczna opłata czynszowa 450,00 zł netto (opłata czynszowa netto nie obejmuje podatku VAT oraz opłat lokalnych i eksploatacyjnych),
 • wadium w kwocie 800,00 zł płatne na konto PKO BP S.A. 3 Oddział Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 do dnia 01.2022r.

Wymagane dokumenty oraz potwierdzenie wpłaty wadium należy złożyć do dnia 20.01.2022r.

Przetarg w pierwszym terminie przeprowadza się, jeżeli wpłyną co najmniej dwie oferty spełniające warunki określone w ogłoszeniu.

W przypadku, gdy nie dojdzie do rozstrzygnięcia przetargu w w/w terminie, drugi przetarg odbędzie się dnia 07.02.2022r. o godz. 10.00 Wadium w kwocie 800,00zł oraz składanie dokumentów do dnia 01.02.2022r.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu do przedłożenia:

 • urzędowo poświadczonych dokumentów określających przedmiot działalności oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, tj. aktualnego wyciągu z krajowego rejestru sądowego lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej,
 • dowód wpłaty  wadium,
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami – ważność
  1 miesiąc,
 • aktualne zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z płatnością składek – ważność 1 miesiąc,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami regulaminu przetargu wraz z postanowieniami umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że  licytant  nie  jest  w  stanie  likwidacji i  nie  toczy  się  w  stosunku  do niego postępowanie  upadłościowe  lub układowe,
 • oświadczenie, że oferent uważa się za związanego swą ofertą do czasu zwarcia umowy i zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu zawrzeć umowę w terminie wyznaczonym  przez ogłaszającego przetarg.

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na przyszłym najemcy i w czasie oczekiwania na w/w dokumenty najemca nie jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat czynszowych za najem lokalu. Zwolnieniu z opłat czynszowych nie podlega również okres oczekiwania na montaż licznika energii elektrycznej.

pokaż szczegóły

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

25 października 2021

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej  Nowy Dwór zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”, z zachowaniem kryteriów oceny przyjętych w ustawie o rachunkowości: za 2021 r. i 2022 r.
 2. Badanie należy przeprowadzić w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zemskiej 35 we Wrocławiu.
 3. Ostateczna wersja Opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy wraz z raportem uzupełniającym opinię biegłego rewidenta winna być przekazana w 3 egzemplarzach:

 

Za 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2022 roku,  za 2022 r. do dnia 25 kwietnia 2023 r.

 

 1. Udostępnienie sprawozdania finansowego Spółdzielni nastąpi: za 2021 rok nastąpi do dnia 31 marca 2022 roku, za 2022 rok nastąpi do dnia 31 marca 2023 roku
 2. Oferowane wynagrodzenie obejmować ma wszystkie koszty (m.in. wynagrodzenie za weryfikację sprawozdania wraz z opinią i raportem oraz analizą ekonomiczno – finansową sprawozdania zawartą w raporcie, koszty dojazdu i zakwaterowania, możliwość konsultacji wybranych tematów z audytorem).

 

Umowa zostanie zawarta na dwa lata. Płatność nastąpi w dwóch równych transzach za poszczególne okresy, w ciągu 14 dni od dnia przekazania do siedziby Spółdzielni opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

 

 1. Od podmiotu badającego oczekuje się:
 • posiadania uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
 1. posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia w zakresie badania sprawozdań finansowych (wymagane jest załączenie wykazu badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat wraz z referencjami, z zaznaczeniem badanych spółdzielni mieszkaniowych).
 • prowadzenia konsultacji w zakresie realizacji zapisów ustawy o rachunkowości od dnia podpisania umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego,
 • doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych w spółdzielniach mieszkaniowych,
 • udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 • przekazywania Radzie Nadzorczej Spółdzielni sporządzonych w formie tzw. listów intencyjnych informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółdzielni.
 1. Dodatkowe informacje można uzyskać od Zastępcy Prezesa ds. finansowo – ekonomicznych Spółdzielni tel. 71 357 77 26  w godzinach 10.00 – 14.00.

 

         Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór oraz „Nie otwierać” należy przesłać do dnia 8 listopada 2021 roku (decyduje data wpływu do Spółdzielni) na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór”, ul.Zemska 35, 54-438 Wrocław

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje o oferencie (określenie firmy i siedziby, forma prowadzenia działalności, wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu).
 2. Cenę za badanie sprawozdania finansowego, obejmującą wszystkie koszty.
 3. Wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji.
 4. Deklarację odnośnie udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.
 5. Udokumentowane 5 letnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, w tym wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat wraz z referencjami, z zaznaczeniem badanych spółdzielni mieszkaniowych.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółdzielnie.

pokaż szczegóły

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 22.07.2021r. o godz.10 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie malowania klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnego użytku, w n/w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni.

5 lipca 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 22.07.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie malowania klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnego użytku, w n/w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu, tj.:

1) malowanie korytarzy piwnicznych przy ul. Rogowskiej 82,  Rogowskiej 112, Rogowskiej 114, Budziszyńskiej 80, Budziszyńskiej 82,

2) malowanie klatek schodowych wraz z pomieszczeniami wspólnego użytku przy ul.: Rogowskiej 82, Zemskiej 21, Rogowskiej 112, Rogowskiej 114, Nowodworskiej 99, Zemskiej 26, Budziszyńskiej 124, Budziszyńskiej 80, Budziszyńskiej 82,

3)  malowanie klatek schodowych przy ul.: Rogowskiej 130 i Budziszyńskiej 14-14A-16 (strefa wejścia),

z terminem realizacji całości w/w robót do dnia 31.05.2022r.

Termin składania Ofert do dnia  22.07.2021r. do godz. 930.

pokaż szczegóły

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 06.07.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych i awaryjnych na instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni, z terminem realizacji całości robót do dnia 29.07.2022r., według warunków określonych  w dokumentacji  przetargowej.

16 czerwca 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 06.07.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych i awaryjnych na instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni, z terminem realizacji całości robót do dnia 29.07.2022r., według warunków określonych  w dokumentacji  przetargowej.

Termin składania Ofert jest do dnia  06.07.2021r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300, po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium składa się przelewem w kwocie:15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), które należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 05.07.2021r.  Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta „Wzoru umowy”.

     Wszelkich informacji udziela  P. Arkadiusz Kamiński, tel. (71) 356-48-14, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 6, parter, w w/w terminie.

          Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

pokaż szczegóły

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 17.06.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie na w zasobach Spółdzielni robót budowlanych związanych z wymianą i utwardzeniem istniejącej nawierzchni na nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych pod miejsca postojowe i chodniki z kostki betonowej, z terminem realizacji całości robót do dnia 29.10.2021r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

10 czerwca 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 17.06.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie na w zasobach Spółdzielni robót budowlanych związanych z wymianą i utwardzeniem istniejącej nawierzchni na nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych pod miejsca postojowe i chodniki z kostki betonowej, z terminem realizacji całości robót do dnia 29.10.2021r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Termin składania Ofert jest do dnia 17.06.2021r. do godz. 1000.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa, dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 10, parter, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium w kwocie: 6.000,00 PLN, słownie: sześć tysięcy złotych 00/100, należy wpłacić przelewem z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 16.06.2021r.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

     Wszelkich informacji udziela  P. inż.Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwości negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

pokaż szczegóły

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 24.06.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie wykonania w klatkach schodowych (niskich i wysokich) budynków mieszkalnych Spółdzielni, posadzek  z  płytek gresowych antypoślizgowych  na biegach schodowych, spocznikach wraz z cokolikami, na zaprawie klejowej z wypełnieniem spoin fugą.

9 czerwca 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 24.06.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie wykonania w klatkach schodowych (niskich i wysokich) budynków mieszkalnych Spółdzielni, posadzek  z  płytek gresowych antypoślizgowych  na biegach schodowych, spocznikach wraz z cokolikami, na zaprawie klejowej z wypełnieniem spoin fugą, z podziałem na Zadania, tj.: Zadanie NR 1, dot. ul.: Rogowskiej  18, Zemskiej 21, Rogowskiej 112, Rogowskiej 114, Rogowskiej 116, Rogowskiej 118, Rogowskiej 120 i Zadanie NR 2, dot. ul.:  Zemskiej 36, Budziszyńskiej 124 i Rogowskiej 82, z terminem realizacji całości robót w/w Zadań do dnia 15.12.2021r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert do dnia 24.06.2021r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium w kwocie dla Zadania NR 1:  10.000,00 PLN,  słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100, a dla Zadania NR 2: 10.000,00 PLN, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100,  należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 23.06.2021r. z dopiskiem numeru oferowanego Zadania.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

     Wszelkich informacji udziela  P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w S.I.W.Z.,, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

pokaż szczegóły

Przetarg 10.06.2021 na wykonanie robót remontowych w zasobach Sp-ni we Wrocławiu, z podziałem na ZADANIA, tj.: ZADANIE NR 1, dot. odnowienia elewacji: ściany zewnętrzne, ściany maszynowni dźwigu, wnęka klatki schodowej, od strony wejścia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rogowskiej 98 i cz. Rogowskiej 100, w systemie „Baumit”, z terminem realizacji całości robót do dnia 30.09.2021r. i ZADANIE NR 2, dot. odnowienia elewacji: ściany zewnętrzne 2-ch wnęk klatek schodowych od strony wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zemskiej 19 i Zemskiej 21, w systemie „Baumit”, z terminem realizacji całości robót do dnia 31.08.2021r.

31 maja 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 10.06.2021r. o godz.1000, w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zasobach Sp-ni we Wrocławiu, z podziałem na ZADANIA, tj.: ZADANIE NR 1, dot. odnowienia elewacji: ściany zewnętrzne, ściany maszynowni dźwigu, wnęka  klatki schodowej, od strony wejścia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rogowskiej 98 i cz. Rogowskiej 100, w systemie „Baumit”, z terminem realizacji całości robót do dnia 30.09.2021r. i ZADANIE NR 2, dot. odnowienia elewacji: ściany zewnętrzne 2-ch wnęk klatek schodowych od strony wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zemskiej 19 i Zemskiej 21, w systemie „Baumit”, z terminem realizacji całości robót do dnia 31.08.2021r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert jest do dnia 10.06.2021r. do godz. 930.

 

pokaż szczegóły

Przetarg 14.04.2021 r., na wykonanie cząstkowego remontu istniejącej wewnątrzosiedlowej nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 2000 m2 w zasobach Spółdzielni we Wrocławiu.

7 kwietnia 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 14.04.2021 r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie cząstkowego remontu istniejącej wewnątrzosiedlowej nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 2.000,0m2  w zasobach Spółdzielni we Wrocławiu, z terminem realizacji całości robót do dnia 29.10.2021 r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (S.I.W.Z.).

Termin składania Ofert do dnia 14.04.2021 r. do godz. 930.

pokaż szczegóły

Przetarg 24.03.2021 r. nieograniczony ofert pisemnych na wykonanie w budynkach mieszkalnych  wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu,  remontu głównego 8-iu dźwigów osobowych, tj. przy ul.: Zemskiej 13, Zemskiej 27, Zemskiej 29, Zemskiej 12, Zemskiej 22, Budziszyńskiej 114, Rogowskiej 34, Gubińskiej 8 oraz przebudowy 7-iu dźwigów towarowo-osobowych na dźwigi osobowe.

9 marca 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 24.03.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie w budynkach mieszkalnych  wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu,  remontu głównego 8-iu dźwigów osobowych, tj. przy ul.: Zemskiej 13, Zemskiej 27, Zemskiej 29, Zemskiej 12, Zemskiej 22, Budziszyńskiej 114, Rogowskiej 34, Gubińskiej 8 oraz przebudowy 7-iu dźwigów towarowo-osobowych na dźwigi osobowe o zwiększonym udźwigu przy ul.: Zemskiej 5, Zemskiej 7, Rogowskiej 136, Budziszyńskiej 134, Budziszyńskiej 76, Rogowskiej 8 i Gubińskiej 8, z terminem realizacji całości robót do dnia 17.12.2021r., według warunków określonych  w dokumentacji  przetargowej.

Termin składania Ofert jest do dnia 24.03.2021r. do godz. 930.

pokaż szczegóły