Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 30.07.2024r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej nr 35 w pok. nr 7, odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na wynajęcie lokalu przy ul. Zemskiej 22A we Wrocławiu.

9 lipca 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 30.07.2024r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej nr 35 w pok. nr 7, odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na wynajęcie lokalu przy ul. Zemskiej 22A we Wrocławiu.

Dane lokalu:

 • powierzchnia lokalu: 57,40 m2,
 • przeznaczenie lokalu: handlowo-usługowe, bez sprzedaży piwa i alkoholu oraz usług uciążliwych dla mieszkańców, a także bez prowadzenia kafejki internetowej oraz wprowadzania automatów do gier,
 • wywoławcza miesięczna opłata czynszowa 2380,00 zł netto (opłata czynszowa netto nie obejmuje podatku VAT oraz opłat lokalnych i eksploatacyjnych),
 • wadium w kwocie 2930,00 zł płatne na konto PKO BP S.A. 3 Oddział Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 do dnia 07.2024r.

Wymagane dokumenty oraz potwierdzenie wpłaty wadium należy złożyć do dnia 24.07.2024r.

Przetarg w pierwszym terminie przeprowadza się, jeżeli wpłyną co najmniej dwie oferty spełniające warunki określone w ogłoszeniu.

W przypadku, gdy nie dojdzie do rozstrzygnięcia przetargu w w/w terminie, drugi przetarg odbędzie się dnia 09.08.2024r. o godz. 1000.Wadium w kwocie 2930,00 oraz składanie dokumentów do dnia 05.08.2024r.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu do przedłożenia:

 • urzędowo poświadczonych dokumentów określających przedmiot działalności oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, tj. aktualnego wyciągu z krajowego rejestru sądowego lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej,
 • dowód wpłaty wadium,
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami – ważność 1 miesiąc,
 • aktualne zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z płatnością składek – ważność 1 miesiąc,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami regulaminu przetargu wraz z postanowieniami umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że licytant nie jest w stanie likwidacji i nie toczy się w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub układowe,
 • oświadczenie, że oferent uważa się za związanego swą ofertą do czasu zwarcia umowy i zobowiązuje się, w przypadku wygrania przetargu, zawrzeć umowę w terminie wyznaczonym przez ogłaszającego przetarg.

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na przyszłym najemcy i w czasie oczekiwania na w/w dokumenty najemca nie jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat czynszowych za najem lokalu. Zwolnieniu z opłat czynszowych nie podlega również okres oczekiwania na montaż licznika energii elektrycznej.

Wszelkich informacji dot. przetargu oraz warunków najmu udziela dział członkowsko-lokalowy (pok. 12 i 14) tel. 71/356-48-21 i 71/357-37-58 lub 721 721 852. Informacje dot. przetargu znajdują się także na stronie internetowej: www.smnowydwor.com.pl

Oglądanie lokalu od poniedziałku do piątku po wcześniejszym ustaleniu terminu w dziale członkowsko-lokalowym.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia, odwołania lub nierozstrzygnięcia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyn.

pokaż szczegóły

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 26.07.2024r., o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35, w pokoju 07, odbędzie się przetarg (licytacja) na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego, na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 26.07.2024r., o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35, w pokoju 07, odbędzie się przetarg (licytacja) na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego, na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych zwanych dalej osobą, o powierzchni lokalu: 66,82 m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, korytarza, łazienki, WC. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,73 m2; lokal położony na V kondygnacji przy  ul. Rogowskiej 102/14 we Wrocławiu.

Stawka wywoławcza do przetargu wynosi 8 260,72 zł/m2.

Minimalny krok postąpienia w licytacji wynosi 50 – zł/m2.

Wadium w wys. 56 000 zł płatne na rachunek bankowy Spółdzielni:

PKO B.P. S.A. IIIO/Wrocław 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463

W terminie do dnia 22.07.2024r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: okazanie dowodu wpłaty wadium, złożenie oświadczeń o treści stanowiącej załączniki do Regulaminu organizowania przetargów , oraz złożenie:

 • oryginału pełnomocnictwa w przypadku uczestniczenia w przetargu przez pełnomocnika,

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 22.07.2024r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu).

W przetargu ograniczonym w I terminie mają prawo uczestniczyć wyłącznie osoby będące Członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”.

W przypadku gdy do przetargu w I terminie stanie tylko jedna osoba, przetarg pozostaje bez rozstrzygnięcia. W przypadku braku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w I terminie, Spółdzielnia organizuje przetarg nieograniczony w II terminie.

W przetargu nieograniczonym w II terminie mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, przy czym przetarg dochodzi do skutku, gdy wezmą w nim udział przynajmniej dwie osoby.

W przypadku braku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w II terminie, Spółdzielnia organizuje przetarg nieograniczony w III terminie dla wszystkich zainteresowanych osób, przy czym dopuszcza się udział tylko jednej osoby.

W przypadku nie dojścia do przetargu w I terminie przetarg w II terminie odbędzie się dnia 05.08.2024r. Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 30.07.2024r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu) o godz. 11.00.

W przypadku nie dojścia do przetargu w II terminie przetarg w III terminie odbędzie się dnia 14.08.2024 r. Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 08.08.2024 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu) o godz. 11.00.

Cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego uzyskana w I, II bądź III terminie, nie może być niższa, niż cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego powiększona o jedno postąpienie kwoty licytowanej.

Z treścią Statutu Spółdzielni, Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz Oświadczenia można zapoznać się w dziale członkowskim przy ul. Zemskiej 35 w pok. 12, a dla członków Spółdzielni także dostępne są na stronie internetowej.

Warunki zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu z osobą, która wygra przetarg:

 • wpłata w terminie 30 dni od dnia przetargu wylicytowanej wartości lokalu stanowiącej iloczyn wylicytowanej kwoty 1 m2u.l. i powierzchni lokalu,
 • członek Spółdzielni wygrywający przetarg w I terminie będzie nadal członkiem Spółdzielni w dniu podpisania umowy o ustanowienie własności lokalu.

Na poczet wartości rynkowej lokalu zalicza się wartość lokalu oszacowaną przez rzeczoznawcę.

Wszelkich informacji dot. przetargu udziela dział członkowski Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu przy ul. Zemskiej 35 (pok. 12,14 ) tel. 71/357-37-58, 71/356-48-21.

Oglądanie mieszkań wystawionych do przetargu w I terminie w dniu 19.07.2024r., w II terminie w dniu 29.07.2024r., a w III terminie w dniu 07.08.2024 r., po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z działem administracji tel. 71/356-48-23.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania, nierozstrzygnięcia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

pokaż szczegóły

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 26.07.2024r., o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35, w pokoju 07, odbędzie się przetarg (licytacja) na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego, na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 26.07.2024r., o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35, w pokoju 07, odbędzie się przetarg (licytacja) na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego, na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych zwanych dalej osobą, o powierzchni lokalu: 49,60 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,72 m2; lokal położony na IX kondygnacji przy ul.Zemskiej 32/34 we Wrocławiu.

Stawka wywoławcza do przetargu wynosi 9 343,27 zł/m2.

Minimalny krok postąpienia w licytacji wynosi 50 – zł/m2.

Wadium w wys. 47 000 zł płatne na rachunek bankowy Spółdzielni:

PKO B.P. S.A. IIIO/Wrocław 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463

W terminie do dnia 22.07.2024r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: okazanie dowodu wpłaty wadium, złożenie oświadczeń o treści stanowiącej załączniki do Regulaminu organizowania przetargów , oraz złożenie:

 • oryginału pełnomocnictwa w przypadku uczestniczenia w przetargu przez pełnomocnika,

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 22.07.2024r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu).

W przetargu ograniczonym w I terminie mają prawo uczestniczyć wyłącznie osoby będące Członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”.

W przypadku gdy do przetargu w I terminie stanie tylko jedna osoba, przetarg pozostaje bez rozstrzygnięcia. W przypadku braku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w I terminie, Spółdzielnia organizuje przetarg nieograniczony w II terminie.

W przetargu nieograniczonym w II terminie mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, przy czym przetarg dochodzi do skutku, gdy wezmą w nim udział przynajmniej dwie osoby.

W przypadku braku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w II terminie, Spółdzielnia organizuje przetarg nieograniczony w III terminie dla wszystkich zainteresowanych osób, przy czym dopuszcza się udział tylko jednej osoby.

W przypadku nie dojścia do przetargu w I terminie przetarg w II terminie odbędzie się dnia 05.08.2024r. Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 30.07.2024r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu) o godz. 10.00.

W przypadku nie dojścia do przetargu w II terminie przetarg w III terminie odbędzie się dnia 14.08.2024 r. Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 08.08.2024 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu) o godz. 10.00.

Cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego uzyskana w I, II bądź III terminie, nie może być niższa, niż cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego powiększona o jedno postąpienie kwoty licytowanej.

Z treścią Statutu Spółdzielni, Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz Oświadczenia można zapoznać się w dziale członkowskim przy ul. Zemskiej 35 w pok. 12.

Warunki zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu z osobą, która wygra przetarg:

 • wpłata w terminie 30 dni od dnia przetargu wylicytowanej wartości lokalu stanowiącej iloczyn wylicytowanej kwoty 1 m2u.l. i powierzchni lokalu,
 • członek Spółdzielni wygrywający przetarg w I terminie będzie nadal członkiem Spółdzielni w dniu podpisania umowy o ustanowienie własności lokalu.

Na poczet wartości rynkowej lokalu zalicza się wartość lokalu oszacowaną przez rzeczoznawcę.

Wszelkich informacji dot. przetargu udziela dział członkowski Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu przy ul. Zemskiej 35 (pok. 12,14 ) tel. 71/357-37-58, 71/356-48-21.

Oglądanie mieszkań wystawionych do przetargu w I terminie w dniu 19.07.2024r., w II terminie w dniu 29.07.2024r., a w III terminie w dniu 07.08.2024 r., po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z działem administracji tel. 71/356-48-23.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania, nierozstrzygnięcia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

pokaż szczegóły