Przetarg 12.02.2019 na wynajęcie lokalu przy ul. Wojrowickiej 36A
Przetargi
Wtorek, 29 Styczeń 2019 13:26

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dwór" we Wrocławiu informuje, że w dniu 12.02.2019r, o godz.1000 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej nr 35 /pok.07/ odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na wynajęcie lokalu przy ul. Wojrowickiej 36A we Wrocławiu,

- powierzchnia lokalu: 55,40 m²

 - przeznaczenie lokalu: handlowo-usługowe, bez branży spożywczej, bez sprzedaży piwa i alkoholu oraz usług uciążliwych dla mieszkańców, a także bez prowadzenia kafejki internetowej oraz wprowadzania automatów do gier i branż emitujących zapachy i szkodliwe opary,

- wywoławcza miesięczna opłata czynszowa 1720,00zł netto

 opłata czynszowa netto nie obejmuje podatku VAT oraz opłat lokalnych i eksploatacyjnych.

- krok postąpienia: minimum 10,00zł

- wadium w kwocie 2500,00 zł płatne na konto PKO BP S.A. 3 Oddział Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 do dnia 07.02.2019 r.

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na przyszłym najemcy i w czasie oczekiwania na w/w dokumenty najemca nie jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat czynszowych za najem lokalu. Zwolnieniu z opłat czynszowych nie podlega również okres oczekiwania na montaż licznika energii elektrycznej.

W przypadku, gdy nie dojdzie do przetargu w w/w terminie, drugi przetarg odbędzie się dniu 21.02.2019 r. o godz. 1000. Wadium płatne do dnia 18.02.2019 r.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu do dnia 07.02.2019r. w pierwszym terminie i do dnia 18.02.2019r. w drugim terminie do przedłożenia:

- urzędowo poświadczonych dokumentów określających przedmiot działalności oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli np.:

  a/ aktualny wyciąg z właściwego rejestru o utworzeniu (rejestru przedsiębiorstw, handlowego itp.) – ważność 3 miesiące,

  b/ aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - ważność 3 miesiące,

- dowód wpłaty wadium,

- aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami,

- aktualne zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z płatnością składek,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami regulaminu przetargu wraz z postanowieniami umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- oświadczenie, że licytant nie jest w stanie likwidacji i nie toczy się w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub układowe.

- oświadczenie, że oferent uważa się za związanego swą ofertą do czasu zwarcia umowy i zobowiązuje się, w przypadku wygrania przetargu, zawrzeć umowę w terminie wyznaczonym przez ogłaszającego przetarg.

Wszelkich informacji dot. przetargu oraz warunków najmu udziela dział członkowsko-lokalowy (pok. 12 i 14) tel. 71/357-37-58 i 71/356-18-21 lub 721 721 852.

Oglądanie lokalu codziennie oprócz sobót i niedziel po wcześniejszym ustaleniu terminu w dziale członkowskim.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia, odwołania lub nierozstrzygnięcia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyn.

 

Załączniki:
Pobierz (Przetarg 12.02.2019 r..pdf)Przetarg 12.02.2019 r..pdf[ ]87 Kb2019.01.29 13:27
 

Powered by Adwizard