Przetarg 29.04.2019 na wykonanie robót na instalacji elektrycznej, w zakresie obejmującym remont TR, WLZ, modernizację oświetlenia klatek schodowych, wymianę oświetlenia korytarzy piwnicznych
Przetargi
Wtorek, 16 Kwiecień 2019 09:55

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 29.04.2019r.. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót na instalacji elektrycznej, w zakresie obejmującym remont TR, WLZ, modernizację oświetlenia klatek schodowych, wymianę oświetlenia korytarzy piwnicznych z 230V na 24V, wymianę wentylatorów dachowych, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni, z terminem realizacji całości robót do dnia 30.11.2019r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (S.I.W.Z.).

Termin składania Ofert do dnia 29.04.2019r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA O/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium w kwocie: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 26.04.2019r. lub w Gwarancji Ubezpieczeniowej kwotę 10.000,00 PLN, dołączonej do Oferty. Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Wszelkich informacji udziela  P .Elżbieta Kuropatnicka, tel. (71) 356-48-17, codziennie, w dni robocze, w godz. od 1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 9, parter, w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwości negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

 

 

Powered by Adwizard