Przetarg 21.05.2019 na wykonanie okresowego, pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w lokalach (mieszkalnych i użytkowych), w częściach wspólnych obiektów budowlanych oraz instalacji piorunochronnej.
Przetargi
Środa, 24 Kwiecień 2019 10:00

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 21.05.2019r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie zgodnie z wymogami przepisów Ustawy Prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994r, z późn.zm., art. 62 ust.1 pkt.2, okresowego, pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w lokalach (mieszkalnych i użytkowych), w częściach wspólnych obiektów budowlanych oraz instalacji piorunochronnej, w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, w obiektach budowlanych Sp-ni, z terminem realizacji całości wykonania w/w przeglądu do dnia 13.12.2019r., według warunków określonych w dokumentacji  przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert do dnia 21.05.2019r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty za w/w Specyfikację z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta „Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela P. Elżbieta Kuropatnicka,  tel. (71) 356-48-17, pokój nr 9, parter, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków), w w/w  terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych  parametrów określonych w dokumentacji przetargowe,  stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny”.

 

 

Powered by Adwizard