Przetarg 06.11.2019 na wynajęcie lokalu przy ul. Rogowskiej 170A
Przetargi
Czwartek, 17 Październik 2019 06:55

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 06.11.2019r, o godz.1000 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35, pok.7 odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na wynajęcie lokalu przy ul. ROGOWSKIEJ 170A we Wrocławiu.

Dane lokalu:

 1. powierzchnia:  63,50 m²
 2. przeznaczenie lokalu: handlowo – usługowe, bez sprzedaży alkoholu i piwa oraz usług uciążliwych dla mieszkańców, a także bez prowadzenia kafejki internetowej oraz wprowadzania automatów do gier,
 3. wywoławcza miesięczna opłata czynszowa: 1056,00zł netto (opłata czynszowa netto nie obejmuje podatku VAT oraz opłat lokalnych i eksploatacyjnych),
 4. krok postąpienia: minimum 10,00zł
 5. wadium w kwocie: 1672,00 zł płatne do dnia 31.10.2019 r. na konto PKO BP S.A. 3 Oddział Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na przyszłym najemcy i w czasie oczekiwania na w/w dokumenty najemca nie jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat czynszowych za najem lokalu. Zwolnieniu z opłat czynszowych nie podlega również okres oczekiwania na montaż licznika energii elektrycznej.

Przetarg w pierwszym terminie przeprowadza się jeżeli stawi się co najmniej dwóch uczestników.

W przypadku, gdy nie dojdzie do przetargu w w/w terminie, drugi przetarg odbędzie się dniu 19.11.2019r. o godz. 1000. Wadium  płatne do dnia 14.11.2019 r.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu do dnia 31.10.2019r - w pierwszym terminie i do dnia 14.11.2019r. - w drugim terminie do przedłożenia:

urzędowo poświadczonych dokumentów określających przedmiot działalności oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  np.:

 1. aktualny wyciąg z właściwego rejestru o utworzeniu (rejestru przedsiębiorstw, handlowego itp.) – ważność 3 miesiące,

 2. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej-ważność 3 miesiące,

 3. dowód  wpłaty  wadium,

 4. aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami,

 5. aktualne zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z płatnością składek,

 6. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami regulaminu przetargu wraz z postanowieniami umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

 7. oświadczenie, że licytant nie jest w stanie likwidacji i nie toczy się w stosunku do niego postępowanie  upadłościowe  lub układowe,

 8. oświadczenie, że oferent uważa się za związanego swą ofertą do czasu zwarcia umowy i zobowiązuje się, w przypadku wygrania przetargu, zawrzeć umowę w terminie wyznaczonym przez ogłaszającego przetarg.

  Wszelkich informacji dot. przetargu oraz warunków najmu udziela dział członkowsko-lokalowy (pok. 12 i 14) tel. 71/357-37-58 i 71/356-48-21 lub 721 721 852. Informacje dot. przetargu znajdują się także na stronie internetowej: www.smnowydwor.com.pl

  Oglądanie lokalu codziennie oprócz sobót i niedziel po wcześniejszym ustaleniu terminu w dziale członkowsko-lokalowym.

  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia, odwołania lub nierozstrzygnięcia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyn.

Załączniki:
Pobierz (1.jpg)1.jpg[ ]811 Kb2019.10.17 06:56
Pobierz (2.jpg)2.jpg[ ]1051 Kb2019.10.17 06:56
Pobierz (3.jpg)3.jpg[ ]1018 Kb2019.10.17 06:56
Pobierz (4.jpg)4.jpg[ ]731 Kb2019.10.17 06:57
 

Powered by Adwizard