Przetarg 23.07.2020 na wykonanie robót remontowych i awaryjnych na instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni

6 lipca 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 23.07.2020r. o godz.10.00 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych i awaryjnych na instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni-, z terminem realizacji całości robót do dnia 30.07.2021r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.
Termin składania Ofert jest do dnia 23.07.2020r. do godz. 9.30.
Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300, po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.
Wadium składa się przelewem w kwocie:15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), które należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 22.07.2020r. Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta „Wzoru umowy”.
Wszelkich informacji udziela P. Arkadiusz Kamiński, tel. (71) 356-48-14, codziennie, w dni robocze, w godz. od 1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 6, parter, w w/w terminie.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.