Przetarg 11.03.2021 r., na wykonanie robót remontowych w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu.

23 lutego 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 11.03.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu  (niskich i wysokich), przy ul. Zemskiej 9-11-13-15-17 i Rogowskiej 54-56-58, Rogowskiej 68-70-72-74-76, Zemskiej 1-3-5-7-9, Wojrowickiej 46-48-50-52-54-56 i Rogowskiej 2-2A-4-6-8-10-12-14-16-18, z terminem realizacji całości robót do dnia 31.08.2021r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert jest do dnia 11.03.2021r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300, po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium składa się przelewem w kwocie: 25.000,00 PLN, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100, które należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni, w terminie do dnia 10.03.2021r. lub w Gwarancji Ubezpieczeniowej na w/w kwotę, dołączonej do Oferty.

                   Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta „Wzoru umowy”.

     Wszelkich informacji udziela P. mgr inż. Arkadiusz Kamiński, tel. (71) 356-48-14, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 6, parter, w w/w terminie.

     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.