Przetarg 25.03.2021 r., nieograniczony ofert pisemnych na wykonanie zagospodarowania terenu działki nr 14/67 i 14/59, AM-2, obręb Nowy Dwór, przy ul. Rogowskiej we Wrocławiu.

9 marca 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 25.03.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie zagospodarowania terenu działki nr 14/67 i 14/59, AM-2, obręb Nowy Dwór, przy ul. Rogowskiej we Wrocławiu,  w zakresie przebudowy placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego oraz doposażenia terenu w elementu małej architektury wraz z pielęgnacją istniejącej zieleni i nowymi nasadzeniami, na podstawie opracowanego projektu zagospodarowania w/w terenu, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

                   Termin składania Ofert do dnia 25.03.2021r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium w kwocie: 9.000,00 PLN, słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100, należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 24.03.2021r. lub w gwarancji ubezpieczeniowej na w/w kwotę, dołączonej do Oferty.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

     Wszelkich informacji udziela P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie, z zachowaniem obostrzeń w związku z COVID-19.

     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w S.I.W.Z., stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.