ZAWIADOMIENIE O ZARZĄDZENIU PODJĘCIA OKREŚLONYCH UCHWAŁ NA PIŚMIE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NOWY DWÓR” WE WROCŁAWIU W DNIU 21.06.2021 R.

20 maja 2021

ZAWIADOMIENIE O ZARZĄDZENIU PODJĘCIA OKREŚLONYCH UCHWAŁ NA PIŚMIE PRZEZ  WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NOWY DWÓR” WE WROCŁAWIU W DNIU 21.06.2021R.

pdf Plik do pobrania Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 21.06.2021

W oparciu o uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa  SARS-  Co V-2 , wprowadzającej zmiany do Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 648), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” zgodnie z art. 36 § 9 i § 10 w zw. z art. 36 § 12 i § 13 Ustawy Prawo spółdzielcze, zarządza podjęcie określonych uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu w dniu 21.06.2021 r.

I. Wykaz uchwał podejmowanych na piśmie przez Walne Zgromadzenie, w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255):

  1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2020.
  2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020.
  3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.
  4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia podziału wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) za rok 2020.
  5. Uchwała w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu na lata 2021-2025.
  6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółdzielnię Mieszkaniową “Nowy Dwór”, lokalu mieszkalnego w drodze przetargu na odrębną własność przy ul. Nowodworskiej 11/32 we Wrocławiu.
  7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółdzielnię Mieszkaniową “Nowy Dwór”, lokalu mieszkalnego w drodze przetargu na odrębną własność przy ul. Nowodworskiej 85/2 we Wrocławiu.

II. Zebranie kompletów do głosowania i zliczenie wyników, przeprowadzone przez Komisję Skrutacyjną powołaną przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” ukonstytuowaną z jej członków.

III. Podpisanie przez Komisję Skrutacyjną Protokołu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” oraz przedłożonych uchwał.

IV. Zamieszczenie wyników głosowań w zakładce Walne Zgromadzenie 2021 na stronie internetowej Spółdzielni www.smnowydwor.com.pl, po zalogowaniu się poprzez indywidualny dostęp do konto lokatora „Dom-5”.

Głosowanie odbędzie się w dniu 21.06.2021 r. w godzinach od 700 do 1800.

Głosy należy wrzucić do urny, która będzie wystawiona w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” przy ul. Zemskiej 35 we Wrocławiu.

Po 21.06.2021 r. komplety do głosowania nie będą przyjmowane.

Zgodnie z art. 36 § 11 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 648), przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie.

Materiały zawarte w zawiadomieniu, tj.: sprawozdania i projekty uchwał, o których mowa powyżej zostaną wyłożone do wglądu od dnia 31.05.2021 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35 we Wrocławiu, w godzinach od 1000 do 1500, z zachowaniem wymogów sanitarnych w związku z COVID – 19 oraz dostępne będą do wglądu w zakładce Walne Zgromadzenie 2021 poprzez stronę internetową Spółdzielni www.smnowydwor.com.pl, po zalogowaniu się poprzez indywidualny dostęp do konta lokatora „Dom-5”.

  • Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu (z udziałem osobistym), zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zostanie zwołane po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w ciągu 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w głosowaniu osobiście albo przez pełnomocnika. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnikiem osoby fizycznej, która nie ma zdolności do czynności prawnych albo ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jest jej ustawowy przedstawiciel.

     Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Członek Zarządu nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo musi być złożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35 we Wrocławiu najpóźniej wraz z kompletem kart do głosowania w dniu 21.06.2021 r.. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać m.in. imię i nazwisko pełnomocnika oraz członka udzielającego pełnomocnictwa, datę Walnego Zgromadzenia oraz być podpisane w sposób czytelny przez członka udzielającego pełnomocnictwa.