Przetarg 10.06.2021 na wykonanie robót remontowych w zasobach Sp-ni we Wrocławiu, z podziałem na ZADANIA, tj.: ZADANIE NR 1, dot. odnowienia elewacji: ściany zewnętrzne, ściany maszynowni dźwigu, wnęka klatki schodowej, od strony wejścia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rogowskiej 98 i cz. Rogowskiej 100, w systemie „Baumit”, z terminem realizacji całości robót do dnia 30.09.2021r. i ZADANIE NR 2, dot. odnowienia elewacji: ściany zewnętrzne 2-ch wnęk klatek schodowych od strony wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zemskiej 19 i Zemskiej 21, w systemie „Baumit”, z terminem realizacji całości robót do dnia 31.08.2021r.

31 maja 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 10.06.2021r. o godz.1000, w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zasobach Sp-ni we Wrocławiu, z podziałem na ZADANIA, tj.: ZADANIE NR 1, dot. odnowienia elewacji: ściany zewnętrzne, ściany maszynowni dźwigu, wnęka  klatki schodowej, od strony wejścia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rogowskiej 98 i cz. Rogowskiej 100, w systemie „Baumit”, z terminem realizacji całości robót do dnia 30.09.2021r. i ZADANIE NR 2, dot. odnowienia elewacji: ściany zewnętrzne 2-ch wnęk klatek schodowych od strony wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zemskiej 19 i Zemskiej 21, w systemie „Baumit”, z terminem realizacji całości robót do dnia 31.08.2021r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert jest do dnia 10.06.2021r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300, po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium w kwocie: dla ZADANIA NR 1: 3.000,00 PLN, słownie: trzy tysiące złotych 00/100, dla  ZADANIA NR 2: 3.500,00 PLN, słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100,

  należy wpłacić przelewem z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni, w terminie do    dnia 09.06.2021r., z dopiskiem numeru oferowanego Zadania.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.                                                                Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta „Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela P.inż. Grażyna Fortunarska tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

   Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.