Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 22.07.2021r. o godz.10 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie malowania klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnego użytku, w n/w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni.

5 lipca 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 22.07.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie malowania klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnego użytku, w n/w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu, tj.:

1) malowanie korytarzy piwnicznych przy ul. Rogowskiej 82,  Rogowskiej 112, Rogowskiej 114, Budziszyńskiej 80, Budziszyńskiej 82,

2) malowanie klatek schodowych wraz z pomieszczeniami wspólnego użytku przy ul.: Rogowskiej 82, Zemskiej 21, Rogowskiej 112, Rogowskiej 114, Nowodworskiej 99, Zemskiej 26, Budziszyńskiej 124, Budziszyńskiej 80, Budziszyńskiej 82,

3)  malowanie klatek schodowych przy ul.: Rogowskiej 130 i Budziszyńskiej 14-14A-16 (strefa wejścia),

z terminem realizacji całości w/w robót do dnia 31.05.2022r.

Termin składania Ofert do dnia  22.07.2021r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium na całość robót w kwocie 12.000,00 PLN, słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100, należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni, w terminie do dnia 21.07.2021r.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

     Wszelkich informacji udziela  P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w S.I.W.Z. stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny