Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 31.03.2022r. o godz.10.00, w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót budowlanych w zasobach Sp-ni we Wrocławiu, związanych z zadaszeniem loggii ostatnich kondygnacji klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rogowskiej 26-28-30-32 oraz kompleksowego remontu loggii lokalu mieszkalnego przy ul. Rogowskiej 142

17 marca 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 31.03.2022r. o godz.1000, w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót budowlanych w zasobach Sp-ni we Wrocławiu, związanych z zadaszeniem loggii ostatnich kondygnacji klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rogowskiej 26-28-30-32, o łącznej ilości 8-iu szt, na podstawie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę,  przy użyciu rusztowania oraz kompleksowego remontu loggii lokalu mieszkalnego przy ul. Rogowskiej 142, przy użyciu rusztowania, z terminem realizacji całości w/w robót do dnia 31.08.2022r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert jest do dnia 31.03.2022 r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300, po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium składa się przelewem w kwocie: 3.800,00 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100), które należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni, w terminie do dnia 30.03.2022r.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta „Wzoru umowy”.

     Wszelkich informacji udziela P.Grażyna Fortunarska tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków).

     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.