Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 11.04.2022r. o godz.1000, w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zasobach Sp-ni we Wrocławiu, dot. odnowienia elewacji: ściany zewnętrzne, ściany maszynowni dźwigu, wnęka klatki schodowej, strefa wejścia, od strony wejścia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rogowskiej 100 (ETAP III), w systemie „Baumit”, przy użyciu rusztowania oraz odnowienia elewacji stref wejściowych wraz z ramami wejściowymi do klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zemskiej 19-21-23-25-27-29, w systemie „Baumit”, przy użyciu rusztowania, z terminem realizacji całości w/w robót do dnia 31.08.2022r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

23 marca 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 11.04.2022r. o godz.1000, w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zasobach Sp-ni we Wrocławiu, dot. odnowienia elewacji: ściany zewnętrzne, ściany maszynowni dźwigu, wnęka klatki schodowej, strefa wejścia, od strony wejścia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rogowskiej 100 (ETAP III), w systemie „Baumit”, przy użyciu rusztowania oraz odnowienia elewacji stref wejściowych wraz z ramami wejściowymi do klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zemskiej 1921-23-25-27-29, w systemie „Baumit”, przy użyciu rusztowania, z terminem realizacji całości w/w robót do dnia 31.08.2022r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert jest do dnia 11.04.2022r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300, po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium przelewem w kwocie: 5.000,00 PLN, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100,  należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni, w terminie do dnia 08.04.2022r.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta „Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela P.Grażyna Fortunarska tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków).

   Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.