Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 28.04.2022r. o godz.10.00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie wykonania w klatkach schodowych (niskich i wysokich) budynków mieszkalnych Spółdzielni, posadzek  z  płytek gresowych antypoślizgowych  na biegach schodowych, spocznikach wraz z cokolikami, na zaprawie klejowej o wysokije elastyczności i przyczepności do podłoża, z wypełnieniem spoin fugą, z podziałem na Zadania, tj.: Zadanie NR 1, dot. ul.: Rogowskiej  60, Rogowskiej 96, Zemskiej 28, Budziszyńskiej  110 (strefa wejścia) i Zadanie NR 2, dot. ul. Budziszyńskiej 130, Wojrowickiej 40, Wojrowickiej 42 i Rogowskiej 172 (strefa wejścia), z terminem realizacji całości robót w/w Zadań do dnia 31.03.2023r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

11 kwietnia 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 28.04.2022r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie wykonania w klatkach schodowych (niskich i wysokich) budynków mieszkalnych Spółdzielni, posadzek  z  płytek gresowych antypoślizgowych  na biegach schodowych, spocznikach wraz z cokolikami, na zaprawie klejowej o wysokije elastyczności i przyczepności do podłoża, z wypełnieniem spoin fugą, z podziałem na Zadania, tj.: Zadanie NR 1, dot. ul.: Rogowskiej  60, Rogowskiej 96, Zemskiej 28, Budziszyńskiej  110 (strefa wejścia) i Zadanie NR 2, dot. ul. Budziszyńskiej 130, Wojrowickiej 40, Wojrowickiej 42 i Rogowskiej 172 (strefa wejścia), z terminem realizacji całości robót w/w Zadań do dnia 31.03.2023r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert do dnia 28.04.2022r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium płatne przelewem w kwocie dla Zadania NR 1:  9.000,00 PLN,  słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100, a dla Zadania NR 2: 9.000,00 PLN, słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100,  należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 27.04.2022r. z dopiskiem numeru oferowanego Zadania.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela  P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w S.I.W.Z.,, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.