Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 22.06.2022r. o godz.10.00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie zagospodarowania istniejącego terenu placu ”BULODROM” (części działki nr 8/41, AM-3, obręb Nowy Dwór”) przy ul. Nowodworskiej 79 we Wrocławiu wraz z otaczającym terenem zieleni, polegającego na przebudowie w/w placu na miejsce rekreacji dla dzieci z opiekunami wraz z nowymi urządzeniami i elementami małej architektury, uzupełnieniem nowych nasadzeń zieleni, na podstawie opracowanego projektu wykonawczego zagospodarowania w/w terenu,  z terminem realizacji całości robót do dnia 30.09.2022r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

31 maja 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 22.06.2022r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie zagospodarowania istniejącego terenu placu ”BULODROM” (części działki nr 8/41, AM-3, obręb Nowy Dwór”) przy ul. Nowodworskiej 79 we Wrocławiu wraz z otaczającym terenem zieleni, polegającego na przebudowie w/w placu na miejsce rekreacji dla dzieci z opiekunami wraz z nowymi urządzeniami i elementami małej architektury, uzupełnieniem nowych nasadzeń zieleni, na podstawie opracowanego projektu wykonawczego zagospodarowania w/w terenu,  z terminem realizacji całości robót do dnia 30.09.2022r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

                   Termin składania Ofert do dnia 22.06.2022r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300, po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium w kwocie: 4.000,00 PLN, słownie: cztery tysiące złotych 00/100, należy wpłacić przelewem z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni, w terminie do dnia 21.06.2022r.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

     Wszelkich informacji udziela  P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w S.I.W.Z.,, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.