Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 23.06.2022r. o godz.10.00 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie malowania klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnego użytku, w n/w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu, tj. przy ul.: Rogowskiej 60, Rogowskiej 84, Rogowskiej 86, Nowodworskiej 101, Nowodworskiej 107, Wojrowickiej 40, Wojrowickiej 42, Budziszyńskiej 110, Rogowskiej 172,  Budziszyńskiej 86, Rogowskiej 18 oraz malowania osłony śmietnikowej przy budynku, ul. Budziszyńskiej 120, według szczegółowego zakresu robót określonego na w/w adresach w dokumentacji przetargowej.

31 maja 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 23.06.2022r. o godz.1000 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie malowania klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnego użytku, w n/w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu, tj. przy ul.: Rogowskiej 60, Rogowskiej 84, Rogowskiej 86, Nowodworskiej 101, Nowodworskiej 107, Wojrowickiej 40, Wojrowickiej 42, Budziszyńskiej 110, Rogowskiej 172,  Budziszyńskiej 86, Rogowskiej 18 oraz malowania osłony śmietnikowej przy budynku, ul. Budziszyńskiej 120, według szczegółowego zakresu robót określonego na w/w adresach w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

                       z terminem realizacji całości w/w robót do dnia 30.06.2023r.

                      Termin składania Ofert do dnia  23.06.2022r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium przelewem na całość robót w kwocie 8.000,00 PLN, słownie: osiem tysięcy złotych 00/100, należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni, w terminie do dnia 22.06.2022r.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

     Wszelkich informacji udziela  P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

      Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w S.I.W.Z. stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.