Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 06.09.2022r. o godz.10.00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie zgodnie z wymogami przepisów Ustawy Prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994r, z późn.zm., okresowego rocznego) przeglądu instalacji gazowej z usunięciem nieszczelności (wycieków) oraz przeglądu przewodów kominowych wentylacji  grawitacyjnej i mechanicznej pionów kuchennych i łaz./w-c, w obiektach budowlanych Sp-ni, z terminem realizacji całości wykonania w/w przeglądów do dnia 16.12.2022r., według  warunków określonych  w dokumentacji  przetargowej.

11 sierpnia 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 06.09.2022r. o godz.10.00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie zgodnie z wymogami przepisów Ustawy Prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994r, z późn.zm., okresowego rocznego) przeglądu instalacji gazowej z usunięciem nieszczelności (wycieków) oraz przeglądu przewodów kominowych wentylacji  grawitacyjnej i mechanicznej pionów kuchennych i łaz./w-c, w obiektach budowlanych Sp-ni, z terminem realizacji całości wykonania w/w przeglądów do dnia 16.12.2022r., według  warunków określonych  w dokumentacji  przetargowej.

 Termin składania Ofert do dnia 06.09.2022r. do godz. 9.30.

                        Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 6, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 12-13 (po uprzednim dokonaniu wpłaty za w/w Specyfikację z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

 Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta „Wzoru umowy”.

 Wszelkich informacji udziela P. Arkadiusz Kamiński, tel. (71) 356-48-14, siedziba Sp-ni, pokój nr 6, parter, codziennie, w dni robocze, w godz. od  12 – 13 (za wyjątkiem piątków), w w/w  terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych  parametrów określonych w dokumentacji przetargowe,  stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.