Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 23.02.2023r. o godz.10.00 w siedzibie Spółdzielni, na wykonanie w budynkach mieszkalnych  wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu: remontu głównego 6-ciu dźwigów osobowych przy ul.: Zemskiej 23, Zemskiej 10, Budziszyńskiej 123, Wojrowickiej 52, Budziszyńskiej 88, Rogowskiej 48, przebudowy 4-ch dźwigów towarowo-osobowych na dźwigi osobowe o zwiększonym udźwigu przy ul.: Rogowskiej 74, Nowodworskiej 95, Rogowskiej 138, Nowodworskiej 5, z terminem realizacji całości w/w robót do dnia 30.04.2024r.

2 lutego 2023

   Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 23.02.2023r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie w budynkach mieszkalnych  wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu:

  • remontu głównego 6-ciu dźwigów osobowych przy ul.: Zemskiej 23, Zemskiej 10, Budziszyńskiej 123, Wojrowickiej 52, Budziszyńskiej 88, Rogowskiej 48,
  • przebudowy 4-ch dźwigów towarowo-osobowych na dźwigi osobowe o zwiększonym udźwigu przy ul.: Rogowskiej 74, Nowodworskiej 95, Rogowskiej 138, Nowodworskiej 5,

z terminem realizacji całości w/w robót do dnia 30.04.2024r.,

według warunków określonych  w dokumentacji  przetargowej.

Termin składania Ofert jest do dnia 23.02.2023r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300, po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium składa się przelewem w kwocie: 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), które należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni, w terminie do dnia 22.02.2023r. lub w Gwarancji Ubezpieczeniowej na w/w kwotę, dołączonej do Oferty.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta „Wzoru umowy”.

     Wszelkich informacji udziela P. Dzmitry Rynhel, tel. (71) 356-48-17, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 9, parter, w w/w terminie.

     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.