Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 04.04.2023r., o godz.1000, w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót budowlanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu.

14 marca 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 04.04.2023r., o godz.1000, w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót budowlanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu, dotyczących:

1) odnowienia (odgrzybienia) w systemie ”Baumit” ocieplonej elewacji ścian zewnętrznych budynków przy ul.:

a) Rogowskiej 102 do ściany z loggiami, ul. Rogowska 104 (ETAP IV),

b) Rogowskiej 116; Rogowskiej 122-124-126-128-130 (ściany szczytowe), ETAP I,

c) Zemskiej 14-16: ściany zewnętrzne wnękowe klatek schodowych wraz ze     strefami wejścia do w/w klatek), (ETAP I),

d) ścian zewnętrznych lokalu użytkowego (przybudówki) przy ul. Rogowskiej 116A wraz z wymianą obróbek blacharskich,

2) montażu zadaszenia strefy wejściowej do 2-ch lokali użytkowych w budynku przy ul. Rogowskiej 100-102, na podstawie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę,

3)  remontu posadzki balkonu małego (wystającego) lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Rogowskiej 98,

z terminem realizacji całości w/w robót do dnia 29.09.2023r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert jest do dnia 04.04.2023r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300, po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium składa się przelewem w kwocie: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), które należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni, w terminie do dnia 03.04.2023r. lub w Gwarancji Ubezpieczeniowej na w/w kwotę, dołączonej do Oferty.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta „Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela P. Grażyna Fortunarska tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.