Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 13.06.2023r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie wykonania w klatkach schodowych (niskich wysokich) budynków mieszkalnych Spółdzielni, posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych na biegach schodowych, spocznikach wraz z cokolikami, na zaprawie klejowej o wysokiej elastyczności i przyczepności do podłoża, z wypełnieniem spoin fugą, z podziałem na cztery ZADANIA.

18 maja 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 13.06.2023r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie wykonania w klatkach schodowych (niskich wysokich) budynków mieszkalnych Spółdzielni, posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych na biegach schodowych, spocznikach wraz z cokolikami, na zaprawie klejowej o wysokiej elastyczności i przyczepności do podłoża, z wypełnieniem spoin fugą, z podziałem na cztery ZADANIA:

1) ZADANIE NR 1, dot. ul.: Zemskiej 13, Zemskiej 30, z terminem realizacji całości robót do dnia 27.10.2023r.

2) ZADANIE NR 2, dot. ul. Zemskiej 29, Budziszyńskiej 114, Budziszyńskiej 92-94-96 (strefa wejścia), z terminem realizacji całości robót do dnia 17.11.2023r.,

3) ZADANIE NR 3, dot. ul. Wojrowickiej 44, z terminem realizacji całości robót do dnia 15.12.2023r.,

4) ZADANIE NR 4, dot. ul. Rogowskiej 110, z terminem realizacji całości robót do dnia 31.03.2024r.,

według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

                      Termin składania Ofert do dnia 13.06.2023r. do godz. 930.

   Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

    Wadium płatne przelewem w kwocie dla:

                       1) ZADANIA NR 1:    7.600,00 PLN,  słownie: siedem tysięcy sześćset złotych 00/100,

    2) ZADANIA NR 2:   7.000,00 PLN, słownie: siedem  tysięcy złotych 00/100,

                       3) ZADANIA NR 3:    7.500,00 PLN, słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100,

    4) ZADANIA NR 4:   8.000,00 PLN, słownie: osiem tysięcy złotych 00/100, 

które należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w.w konto Spółdzielni, w terminie do dnia 12.06.2023r. z dopiskiem numeru oferowanego Zadania.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

    Wszelkich informacji udziela P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w S.I.W.Z.,, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny