Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 25.05.2023r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych instalacyjnych w 2-ch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  (wysokich) Spółdzielni, tj.: przy ul. Rogowskiej 122 – 124 – 126 – 128 – 130 i Budziszyńskiej 120-122-124-126-128-130-132-134/Rogowskiej 158-160, w zakresie wymiany istniejących zaworów przygrzejnikowych w lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych, suszarniach na najwyższej kondygnacji i w częściach wspólnych na kondygnacjach piwnicznych w w.w budynkach.

18 maja 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 25.05.2023r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych instalacyjnych w 2-ch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  (wysokich) Spółdzielni, tj.: przy ul. Rogowskiej 122 – 124 – 126 – 128 – 130 i Budziszyńskiej 120-122-124-126-128-130-132-134/Rogowskiej 158-160, w zakresie wymiany istniejących zaworów przygrzejnikowych w lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych, suszarniach na najwyższej kondygnacji i w częściach wspólnych na kondygnacjach piwnicznych w w.w budynkach, na zawory termostatyczne przygrzejnikowe wraz z głowicami termostatycznymi firmy Danfoss, o łącznej ilości ok. 2.364 szt. z ustawieniem nastaw wstępnych tych zaworów, zgodnie z dokumentacją Spółdzielni oraz regulacją hydrauliczną wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej w zakresie wykonanych robót, z terminem realizacji całości w.w robót do dnia 29.09.2023r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert jest do dnia 25.05.2023r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300, po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium składa się: przelewem w kwocie: 25.000,00 PLN, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100, które należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w.w konto Spółdzielni, w terminie do dnia 24.05.2023r. lub w Gwarancji Ubezpieczeniowej na powyższą  kwotę, dołączonej do Oferty.

                            Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta „Wzoru umowy”.

     Wszelkich informacji w sprawach technicznych udziela P. mgr inż. Arkadiusz Kamiński, tel. (71) 356-48-14, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 6, parter, w w.w terminie.

     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.