Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 15.06.2023r. o godz.1000 w siedzibie Spółdzielni pokój nr 7, parter, na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą i utwardzeniem istniejącej nawierzchni na nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych pod miejsca postojowe z krawężnikami betonowymi i chodniki z kostki betonowej, przy ul. Rogowskiej (od strony obwodnicy ulicy Rogowskiej) i budynków mieszkalnych wielorodzinnych Sp-ni przy ul. Rogowskiej 60-66 i Rogowskiej 78-86 we Wrocławiu, z terminem realizacji całości robót do dnia 20.10.2023r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

29 maja 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 15.06.2023r. o godz.1000 w siedzibie Spółdzielni pokój nr 7, parter, na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą i utwardzeniem istniejącej nawierzchni na nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych pod miejsca postojowe z krawężnikami betonowymi i chodniki z kostki betonowej, przy ul. Rogowskiej (od strony obwodnicy ulicy Rogowskiej) i budynków mieszkalnych wielorodzinnych Sp-ni przy ul. Rogowskiej 60-66 i Rogowskiej 78-86 we Wrocławiu, z terminem realizacji całości robót do dnia 20.10.2023r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

                       Termin składania Ofert jest do dnia 15.06.2023r. do godz. 1000.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa, dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 10, parter, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium w kwocie: 11.000,00 PLN, słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100, należy wpłacić przelewem z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia  14.06.2023r.

Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

     Wszelkich informacji udziela  P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferty, możliwości negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.