Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 06.07.2023r. o godz.1000 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie malowania klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnego użytku, komór technicznych, w  budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu.

20 czerwca 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 06.07.2023r. o godz.1000 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie malowania klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnego użytku, komór technicznych, w  budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu, objętych dwoma ZADANIAMI, tj.:

ZADANIE NR 1, dot. realizacji n/w robót terminie do dnia 27.10.2023r. na adresach:

a) ul. Zemska 28 (klatka schodowa + korytarz (przejście) do klatki ul. Zemska 30) + pomieszczenia  wspólnego użytku (suszarnie),

b) ul. Budziszyńska 90 (strefa wejścia + do ściany z oknem);

ZADANIE NR 2, dot. realizacji n/w robót w terminie od dnia 02.01.2024r. – 28.06.2024r. (w n/w klatkach są prowadzone prace związane z wykonaniem posadzek z płytek gresowych do dnia 15.12.2023r.),  na adresach:

  1. a) ul. Zemska 13 (klatka schodowa),
  2.   b) ul. Wojrowicka 44 (klatka schodowa + remont 7-iu balustrad okiennych (okna na wprost  windy) + korytarze  piwnic + pomieszczenia wspólnego użytku + komora techniczna,
  3. c) ul. Budziszyńska 114 (klatka schodowa + korytarz (przejście na ostatniej kondygnacji w kierunku ul. Budziszyńskiej 116),

według szczegółowego zakresu robót określonego w przedmiarach robót Sp-ni i w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

                      Termin składania Ofert do dnia  06.07.2023r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium przelewem na całość w.w ZADAŃ, w kwocie 11.000,00 PLN, słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100, należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w.w konto Spółdzielni, w terminie do dnia  05.07.2023r. Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

     Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

 Wszelkich informacji udziela  P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

   Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w S.I.W.Z. stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.